Теорія та методи аналізу випадкових процесів

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Лектор: професор, д.т.н. Бондарєв Андрій Петрович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні понятя і закономірності теорії імовірності та типові розподіли імовірності випадкових величин, а також технічний змісту цих понять і розподілів; • Вміти визначати статистичні та кореляційні характеристики випадкових величин та процесів; • Вміти застосовувати апарат теорії імовірності для аналізу та проектування пристроїв та систем телекомунікації, а також виробничих процесів; • Вміти проводити статистичну обробку результатів експериментальних досліджень, а також планувати обсяг експериментів із використанням імовірнісних методів; • Вміти визначати статистичні та кореляційні характеристики псевдовипадкових послідовностей та здійснювати оптимальний вибір послідовності для каналу зв’язку; • Знати можливості сучасного програмного забезпечення з імовірнісної обробки даних та уміння застосовувати ці можливості у прикладних задачах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика: розділи «Теорія імовірності», «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння», «Дискретна математика». • Основи теорії сигналів. • Аналітичні та чисельні методи досліджень • Математичне моделювання та прогнозування експерименту
Короткий зміст навчальної програми: Методи та способи опису випадкових величин. Багатовимірні випадкові величини. Характеристичні функції, точкові оцінки випадкових величин, моменти, семіінваріанти та кумулянти. Класифікація випадкових процесів. Методи та способи опису випадкових процесів. Вінерівськи та Марковські процеси. Динамічний опис детермінованих та випадкових процесів. Динамічні системи, стохастичні рівняння. Поняття, призначення та методи формування псевдовипадкових послідовностей.
Рекомендована література: 1. Основи теорії електронних кіл та сигналів у тестах, задачах та розрахункових завданнях. Бондарєв А.П., Желяк Р.І., Капустій Б.О., Мандзій Б.А., Мелень М.В., Якубенко В.М. Лвів: Ліга-Прес, 2006, 121с. 2. Бондарєв А.П., Мандзій Б.А., Давіденко С.В. Пристрої цифрових систем стільникового зв’язку. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 224с. 3. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Радио и связь, 1989. –656 с. 4. Теория передачи сигналов / Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. –М.: Радио и связь, 1986. –304 с
Методи і критерії оцінювання: • поточний контроль: письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольна робота (70%); • підсумковий контроль: контрольний захід (залік), письмово-усна форма (30%).