Розроблення та функціонування радіоелектронних пристроїв та систем гіга- та терагерцового діапазону

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.28
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Лектор: Доцент Гоблик Віктор Васильович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання методів побудови та дослід¬ження математичних моделей; • вміння здійснювати побудову мате¬матичної моделі для конкретного об’єкта чи процесу, який є предметом його дисертаційного дослідження; • вміння вибрати необхідний ма¬те¬ма¬тичний інструмент дослід¬ження моделі та дослідити поведінку побудованої моделі; • вміння реалізувати програмну модель для побудованої мате¬матичної моделі; • вміння використовувати прог¬рамні продукти для побудови та дослідження математичних мо¬делей; • вміння провести аналіз та обгрун¬¬ту¬вати адекватність роз¬роб¬леної моделі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія та методи аналізу випадкових процесів.
Короткий зміст навчальної програми: • Основні поняття та принципи моделювання радіоелектронних систем гіга - та терагерцового діапазону. • Методи дослідження моделей радіоелектронних систем гіга - та терагерцового діапазону. • Програмні засоби моделювання. • Планування та проведення експериментів з моделями.
Рекомендована література: 1. Харвей А.Ф. Техника Сверхвысоких Частот. Том 1, - Издательство «Советское Радио» Москва,1965, - 759 с. 2. Харвей А.Ф. Техника Сверхвысоких Частот. Том 2, - Издательство «Советское Радио» Москва,1965, - 754 с. 3. Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 352 с. 4. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. – 2-е изд., испр. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 320 с. 5. Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход. Учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 192 с.
Методи і критерії оцінювання: • Робота на практичних заняттях -50% • Контрольна залікова робота-50%