Методи наукових досліджень в телекомунікаціях

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.25
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікацій Климаш Михайло Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі телекомунікацій та радіотехніки, включаючи методики проведення експериментів, збору та оброблення даних, методи та засоби моделювання; - Знання прикладних технологій телекомунікаційних та радіотехнічних систем, рівень цих знань повинен бути достатнім для проведення наукових досліджень на рівні останніх світових досягнень і направленим на їх розширення та поглиблення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи оптимізації телекомунікаційних та радіоелектронних пристроїв і систем Сучасні комп`ютерні засоби дослідження радіоелектронних пристроїв та систем
Короткий зміст навчальної програми: Для підготовки аспіранта в галузі Електроніка та телекомунікації за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка ставляться підвищені вимоги по написанню науково-дослідної роботи. Ці вимоги не лише передбачають наявність у аспірантах глибоких теоретичних знань з попередніх дисциплін, але і вміння використовувати ці знання при розв’язування наукових задач та здобуття практичних навичок в дослідницькій діяльності в лабораторних роботах, що дає змогу аспірантам вміти проводити експериментальне дослідження та імітаційне моделювання та впроваджувати загальні теоретичні закономірності до розв’язування конкретних завдань. Метою викладання дисципліни є підготовка аспірантів в обсязі, достатньому для проведення науково-дослідницької діяльності в галузі електороніки та телекомунікації та розвиток науково-дослідницьких навичок для здійснення самостійних наукових досліджень .
Рекомендована література: 1. Математичне моделювання телекомунікаційних систем та мереж[Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. М. Чернихівський ;Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2011.— 270 с. : 2. Математичне програмування : навч. посіб. / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 200 с. 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 295 с. 4. M. Sauter, Communication Systems for the Mobile Information Society. UK, Chichester: John Wiley & Sons, 2006. – 344 p. 5. Роберт Т. Фатрелл, Дональд Ф. Шафер, Линда И. Шафер. Управление программными проектами. Достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Персо-на. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004г. – 1136 с. 6. Востокин, С.В. Графическая объектная модель параллельных процессов и ееприменение в задачах численного моделирования [Текст] / С.В. Востокин. Изд-во Самарского научного центра РАН – Самара, 2007. 186 с.
Методи і критерії оцінювання: - письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (40%) - підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)