Планування та проектування мультисервісних платформ

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікацій Климаш Михайло Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Проводити системний аналіз мультисервісних мереж та обґрунтовувати вибір способів передачі їх інформаційних потоків; - Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, системного аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та дискретного аналізу при розв’язанні задач проектування; - Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для забезпечення оптимального функціонування мультисервісних платформ на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; - Демонструвати знання сучасного рівня структури мультисервісних мереж і технологій, практичні навички використання активного та пасивного мережевого обладнання, мережевих протоколів різних рівнів моделі OSI.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем
Короткий зміст навчальної програми: Розробка мультисервісної платформи складається з трьох етапів: аналізу, проектування і реалізації, в результаті ітеративного виконання яких відбувається покрокове «нарощування» системи. На етапах аналізу і проектування відбувається побудова архітектури майбутньої платформи. Архітектура програмного забезпечення системи або набору систем складається з усіх важливих проектних рішень з приводу структур програми і взаємодій між цими структурами, які складають системи. Проектні рішення забезпечують бажаний набір властивостей, які повинна підтримувати система, щоб відповідати вимогам замовника та ефективно функціонувати. Вивчивши навчальний матеріал цього курсу, аспіранти доповнять свої знання про існуючі на сьогоднішній день архітектури та складові елементи мультисервісних платформ; навчаться використовувати сучасні програмні засоби для створення ефективних мультисервісних платформ по різним критеріям.
Рекомендована література: 1. Сергеев В. И. Логистика: информационные системы и технологии : учебн. практ. пособие / В. И. Сергеев, М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. — М. : Альфа-Пресс, 2008. — 608 с. 2. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с. 3. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования: Введение в объектно-ориентированный анализ и проектирование: Учебное пособие: Пер. с англ. - М.: Вильямс, 2001. - 496 с. 4. Карпов Л.Е. Архитектура распределенных систем программного обеспечения / Л.Е. Карпов. – М.: МАКС Пресс, 2007. – 130 с. 5. Сучасні інформаційні системи і технології: навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять з навч. дисципліни / уклад.: В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 151 с. 6. Воробієнко П.П., Нікітюк Л.А., Резніченко П.І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. – Київ, 2010. – 706 с. 7. Руденков Н.А., Долинер Л.И. Основы сетевых технологий, Екатеринбург, 2011. – 377 с.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль - 40% Письмова компонента - 50% Усна компонента - 10%