Теоретичні і практичні аспекти розвитку харчових технологій

Спеціальність: Харчові технології
Код дисципліни: 8.181.00.O.8
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: доцент Косів Руслана Богданівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати науково-практичні основи харчових технологій, методологічні основи науково-дослідницької діяльності, основи математичного планування експерименту та оптимізації технологічних процесів, які необхідні для продукування інноваційних наукових ідей та вирішення комплексних проблем в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності у галузі харчових технологій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Аналітичні та чисельні методи досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Основи термодинаміки та кінетики біологічних процесів, молекулярної біофізики макромолекул і хімії нутрієнтів. Структурно-механічні властивості харчових продуктів, проектування функціональних продуктів харчування, роль мікроорганізмів і ферментних препаратів у харчових технологіях. Основи високих харчових технологій. Сучасні методи дослідження харчових продуктів. Методи математичного планування експерименту та оптимізації технологічних процесів.
Методи та критерії оцінювання: • письмово-усний контроль (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Базарнова Ю. Г. Теоретические основы методов исследования пищевых продуктов: Учеб. пособие / Ю. Г. Базарнова. ? СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2014. ? 136 с. 2. Доценко О. И. Биофизика. Ферментативная кинетика. Динамические модели и термодинамика биологических процессов. Молекулярная биофизика. Теория / О. И. Доценко, Г. В. Тарадина. ? Донецк: ДонНУ, 2012. ? 154 с. 3. Корячкина С. Я. Научные основы производства продуктов питания: Учебное пособие / С. Я. Корячкина, О. М. Пригарина. ? Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2011. ? 377 с. 4. Поперечний А. М. Моделювання процесів і обладнання харчових виробництв: навч. посіб. / А. М. Поперечний, В. Г. Корнійчук. ? Д.:ДонНУЕТ,2008. ? 100 с.