Мікроорганізми в харчових технологіях

Спеціальність: Харчові технології
Код дисципліни: 8.181.00.M.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: Доцент кафедри технології органічних продуктів Паляниця Любов Ярославівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – Розуміти сучасний рівень вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у галузі харчових біотехнологій за участю мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності; – знати морфологічні, фізіологічні та культуральні особливості мікроорганізмів – продуцентів біомаси та продуктів метаболізму у харчових біотехнологіях; – знати методи молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії з метою конструювання високопродуктивних штамів промислових мікроорганізмів для сучасних харчових біотехнологій; – уміти використовувати раціональні способи стимулювання життєдіяльності промислових мікроорганізмів залежно від вимог харчових виробництв; – здатність продукувати інноваційні наукові ідеї з метою вдосконалення режимів мікробіологічних процесів у харчових технологіях; – здатність вирішувати комплексні проблеми в процесі дослідницької та професійної діяльності щодо виявлення контамінантної мікрофлори, аналізу причин її виникнення, використання методів запобігання та боротьби з цими явищами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: – Біохімія; – Мікробіологія харчових виробництв. Кореквізити: – Кінетика ферментативних реакцій; – Водопідготовка та водоочищення в харчових технологіях.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Мікроорганізми в харчових технологіях» дає можливість ознайомитись із морфолого-фізіологічними та культуральними особливостями мікроорганізмів – продуцентів біомаси та продуктів метаболізму у харчових біотехнологіях; методами молекулярної біології, генної інженерії для конструювання високопродуктивних штамів промислових мікроорганізмів; раціональними способами стимулювання життєдіяльності мікроорганізмів залежно від вимог харчових виробництв та сучасними методами боротьби з контамінантною мікрофлорою. У результаті вивчення цієї дисципліни особа набуває поглиблених теоретичних знань у галузі виробництва та технологій за спеціальністю харчові технології, формує універсальні навички дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен
Рекомендована література: 1. Яворська Г.В., Промислова мікробіологія: навчальний посібник: [для студ. вищих навчальних закладів] / Г.В.Яворська, С.П.Гудзь, С.О.Гнатуш. – Львів: Видавничий дім ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 256с. 2. Мікробіологія харчових виробництв: навч. посіб. / Т.П. Пирог, Л.Р. Решетняк, В.М. Поводзинський, Н.М. Грегірчак. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 464с. 3. Современная микробиология. / Под ред. Й. Ленгемера, Г.Древса и Г.Шлегеля. В 2-х томах. - М.: Мир, 2005. - 656 с., 496с. 4. Прист Ф. Дж. Микробиология пива / Ф. Дж. Прист, Й. Кэмпбелл; пер. с англ. под общ. ред. Т. В. Мелединой и Тыну Сойдла. — СПб: Профессия, 2005. — 368с.. 5. E.W. Nester, C.E. Roberts, M.T. Nester. Microbiology a human perspective / Communications, Inc., Dubuque. – 1995. – 812 p.. 6. Дідух Н.А. Заквашувальні композиції для виробництва молочних продуктів функціонального призначення : монографія / Н.А. Дідух, О.П. Чагаровський, Т.А. Лисогор. – Одеса: Видавництво «Поліграф», 2008. – 236 с. – ISBN 978-966-8788-79-6. 7. H.H. Ditrich, M. Grossmann. Mikrobiologie des Weines / Verlag Eugen Ulmer GmbH?Co. – 2005. – 240 p.