Водопідготовка та водоочищення в харчових технологіях

Спеціальність: Харчові технології
Код дисципліни: 8.181.00.M.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: д.т.н., проф. Шевчук Лілія Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • оперувати основними термінами і поняттями, концепціями, принципами і теоріями, що відносяться до водопідготовки та водоочищення в харчових технологіях; • здійснювати пошук та аналізувати інформацію необхідну для виконання наукових досліджень у харчових технологіях при водоочищенні та водопідготовці; • розрізняти основні фізичні та хімічні показники якості води і самостійно здійснювати аналітичний контроль забруднень води; • обирати методи очищення води в залежності від її складу; • застосовувати відповідні методи водопідготовки та водоочищення для певних харчових виробництв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології пива та безалкогольних напоїв • Технології спирту та лікеро-горілчаних напоїв • Кінетика ферментативних реакцій • Мікроорганізми в харчових технологіях
Короткий зміст навчальної програми: Вода і її значення для людини. Вода як розчинник, структурний елемент клітин і тканин, кінцевий продукт метаболізму.Класифікація домішок і забруднень на основі їх фазово-дисперсного стану. Хімічні й фізико-хімічні властивості води. Реагентна підготовка води для господарсько-питного користування. Реагенти для підготовки питної води. Коагулянти. Флокулянти. Типи споруд для освітлення води. Відстійники, освітлювачі, гідроциклони.Адсорбційна технологія в техніці підготовки води питної якості. Адсорбенти, активоване вугілля. Напірні і відкриті адсорбційні фільтри. Йонообмінні процеси в технології водо підготовки. Мембранні процеси в технології водо підготовки. Екстракційні процеси в технології водо підготовки. Очищення стічних вод. Основні технологічні процеси фізико-хімічної очистки стічних вод. Очищення стічних вод від розчинених неорганічних домішок. Очищення стічних вод від розчинених органічних домішок деструктивними методами. Очищення стічних вод від розчинених органічних домішок регенераційними методами. Біологічне очищення стічних вод.Системи водовідведення та особливості каналізування промислових підприємств. Раціональне використання водних ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: • Письмова компонента (20%) • підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80%)
Рекомендована література: 1. Л.А. Кульский, П.П. Строкач. Технология очистки природных вод. К.: Вища школа, 1986. – 352 с. 2. A.K.Запольський. Водопостачання, водовідведення та якість води К.: Вища школа, 2005. – 671 с. 3. Л.І. Шевчук, І.С. Афтаназів, О.І. Строган, В.Л. Старчевський Низькочастотні віброрезонансні кавітатори. Монографія Л.: Львівська політехніка, 2013. – 176с. 4. Л.І. Шевчук, В.Л. Старчевський Кавітація. Фізичні, хімічні, біологічні та технологічні аспекти. Монографія Л.: Львівська політехніка, 2014. – 376с. 5. А.К.Запольський, Н.А.Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін та ін. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник К.: Лібра, 2000. – 552 с.