Кінетика ферментативних реаакцій

Спеціальність: Харчові технології
Код дисципліни: 8.181.00.M.19
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: Професор Піх Зорян Гртгорович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні положення кінетики гомогенних хімічних і ферментативних реакцій та мати уявлення про механізм ферментативних реакцій та його зв'язок з кінетикою; • вміти визначати кінетичні параметри ферментативних реакцій з експериментальних даних; • аналізувати вплив інгібіторів і активаторів на кінетику ферментативних реакцій; • здійснювати кінетичний опис двостадійних ферментативних реакцій, що не підлягають рівнянню Міхаеліса-Ментен; • знати принципи нестаціонарної кінетики ферментативних реакцій; • аналізувати вплив рН і температури на швидкість ферментативних реакцій, вплив дифузії на швидкість гомогенних хімічних реакцій, каналізованих іммобілізованими ферментами; • використовувати теорію графів для побудови рівнянь кінетики ферментативних реакцій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теоретичні і практичні аспекти розвитку харчових технологій • Водопідготовка та водоочищення в харчових технологіях • Мікроорганізми в харчових технологіях
Короткий зміст навчальної програми: Основні положення кінетики гомогенних хімічних реакцій. Вплив температури на швидкість хімічної реакції. Основні поняття ферментативної кінетики. Загальні уявлення про механізм ферментативних реакцій та його зв'язок з кінетикою. Кінетичний опис двостадійної ферментативної реакції. Визначення кінетичних параметрів ферментативних реакцій з експериментальних даних. Вплив зворотних факторів (інгібіторів і активаторів) на кінетику ферментативних реакцій. Кінетичний опис двостадійних ферментативних реакцій, що не підлягають рівнянню Міхаеліса-Ментен. Інгібування і активація субстратом. Інтегральна форма рівняння швидкості для кінетичного аналізу ферментативної реакції. Нестаціонарна кінетика ферментативних реакцій. Вплив рН і температури на швидкість ферментативних реакцій. Вплив дифузії на швидкість гомогенних хімічних реакцій, каталізованих іммобілізованими ферментами. Використання теорії графів для побудови рівнянь кінетики ферментативних реакцій
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Березин, И.В. Основы физической химии ферментативного катализа / И.В. Березин, К. Мартинек. – М.: Высшая школа,1977. – 280 с. 2. Березин, И.В. Практический курс химической и ферментативной кинетики / И.В.Березин, А.А. Клесов. – М.: Издательство Московского университета. – 1976. – 320 с. 3. Виноградова, Р. П. Молекулярные основы действия ферментов: учеб. пособ. / Р. П. Виноградова. – К.: Вища школа, 1978. – 282 с. 4. Рубин, А.Б. Кинетика биологических процессов: учеб. пособие / А.Б. Рубин, Н.Ф. Пытьева, Г.Ю. Ризниченко. – М.: Изд-во МГУ, 1987.– 304 с. 5. Келети, Т. Основы ферментативной кинетики / Т. Келети. – М.: Мир, 1990. – 6. Диксон, М. Ферменты : в 3 томах / М. Диксон, Э. Уэбб ; пер. с англ. под ред. В. К. Антонова и акад. А. Е. Браунштейна. – М.: Мир, 1982. – Т. 1-3 / пер. с англ. Л. М. Гинодмана и М. И. Левянт. – 389 с., 397-808 c., 813-117 с.