Новітні інноваційні технології захисту довкілля

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: д.т.н., професор Мокрий Володимир Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: 1. Формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок, необхідних для вирішення практичних задач у галузі новітніх інноваційних технологій захисту навколишнього середовища; 2. Засвоєння сучасних знань з правових, організаційних та методичних основ новітніх технологій фотоенергетики, вітроенергетики, геотермальної енергетики, мікоризаційних технологій; 3. Вивчення особливостей застосування методик природничих наук для проектування і впровадження інноваційних технологій, роль і завдання кожної з них у забезпеченні якості життя людей і збереження природного середовища.
Завдання: ІНТ. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі природничих наук, технологій захисту навколишнього середовища, технологій відновлення порушених екосистем та в процесі навчання, що передбачає застосування методів та засобів захисту довкілля і характеризуються комплексністю умов, а також практичне впровадження отриманих результатів. ЗК 7.лідерство та здатність як автономної так і командної роботи під час реалізації проектів. ЗК 8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Результати навчання: Програмні компетентності: 1. Здатність до організації інноваційної діяльності, проведення оригінальних наукових досліджень, визначати та критично оцінювати основні механізми інноваційних технологій та економіки. 2. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в сфері дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань в галузі інтелектуальної власності як основі інноваційних технологій; 3. Здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних досліджень у сфері інноваційних технологій з можливістю подальшої комерціалізації результатів досліджень і розробок. 4. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти у сфері маркетингу інноваційних технологій. 5. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема управління інноваційними проектами та технологіями. Програмні результати: • 1. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до вирішення комплексних наукових і практичних завдань з інноваційних технологій. 2. Демонструвати навички самостійного аргументованого вибору та реалізації інноваційних технологій виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та освоєння новітніх інноваційних технологій. 3. Ініціювати, розробляти, реалізовувати та управляти інноваційними проектами та технологіями, здійснювати пошук партнерів для комерціалізації результатів досліджень і розробок. 4. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати реалізації інноваційних технологій, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо подальшого розвитку інноваційного проекту та продукту. 5. Обирати та використовувати загальнонаукові та спеціальні методи та інструменти інноваційних технологій. 6. Вміти знаходити, збирати, перевіряти та на рівні аналізу упорядковувати, аналізувати управлінську інформацію, необхідну для реалізації функцій менеджменту з планування, організації, мотивації та контролю в організації. 7. Знайти оригінальні iнновацiйнi рiшення або розробити iнновацiйнi технологiї, направленi на розв'язання конкретної проблеми.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Геоекоінформаційні системи Дистанційні методи екологічних досліджень Технології проектування природно-техногенних геопарків Технології перероблення та утилізації відходів Технології рекультивації деградованих ландшафтів
Короткий зміст навчальної програми: Курс розроблений для: 1. Вивчення інноваційних технологій збереження природних ресурсів; 2. Одержання інформації щодо сучасного стану природних ресурсів: поверхневих, підземних, питних вод, атмосферного повітря, ґрунтів, 3. Синтезу інформації щодо поточного і прогнозованого стану відновлюваних природних ресурсів; 4. Комплексного забезпечення інформацією про якісні і кількісні характеристики речовинно-енергетичних ресурсів, необхідні для контролю якості об'єктів, явищ, процесів навколишнього середовища, 5. Вивчення і порівняння параметрів відновлюваних речовинно-енергетичних ресурсів, що сприяє вибору оптимальних технологій проектування і захисту об’єктів навколишнього середовища; 6. Придбання навиків вирішення інженерно-технологічних проблем проектування інноваційних систем енергопостачання, збереження і захисту природи і довкілля.
Опис: 1. Проблеми впровадження екологічних інновацій в Україні. Історичні аспекти вивчення екологічної спрямованості інноваційної діяльності. 2. Концепція технологій проектування систем сонячного теплопостачання. Сонячні колектори с високоселективним покриттям поглинаючої панелі. 3. Інноваційні технології фотовольтаїки. Фотоелектричне генерування енергії. Пристрої на напівпровідникових переходах. Мобільні і стаціонарні фотоелектричні системи. Фотовольтаїка спеціального призначення. 4. Фотоелектричні системи аерокосмічного застосування. Геостаціонарні платформи з сонячними перетворювачами, космічні апарати для дистанційного зондування Землі та метеорології.. 5. Геоенергоактивні новітні технології. Теплопостачання і теплофікація місцевих об’єктів. Геотермальні електростанції. Гідротермальні конвективні системи. Геотермальна бальнеологія. 6. Інноваційні вітроенергетичні технології. Сучасні вітроелектричні агрегати з вертикальною і горизонтальною віссю обертання. Дифузори вітрових потоків. 7. Інноваційні біоенергетичні технології. Технології анаеробного зброджування біомаси, отримання біогазу і високоякісних знезаражених органічних добрив, виробництва паливного етанолу. 8. Інноваційні технології гідроенергетики. Мала гідроенергетика: захист прилеглих населених пунктів від повеней, сприяння нормальному водопостачанню, розвиток рибного господарства. Припливні гідроакумулючі електростанції.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль, усне опитування (30%); Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Знання студентів з дисципліни оцінюють за такими видами контролю: 1) оцінювання знань студентів на практичних заняттях; 2) Екзаменаційний контроль. Оцінювання знань студентів під час практичних занять проводять за такими формами: • опитування теоретичного матеріалу; • оцінювання виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; • оцінювання участі у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, які розглядали на практичному занятті. За практичні заняття виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: • опитування – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття; • виконання ситуаційних вправ та завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої у завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для розв’язання завдання; за отриманий правильний результат. • участь у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються, - за знання теоретичних основ проблеми, вміння аргументувати свою точку зору, вміння коректно проводити дискусію.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування [Бистряков І.К., Галиця І.О., Данилишин Б.М. та ін..]; за ред. О.В.Прокопенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 512 с. 2. Голощапова О. Ринок інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою його застосування у вітчизняних умовах.//Економіст.-2007.-№2. -с.32-35. 3. Енергоактивні споруди / Під ред. Е.В.Сарнацкого., Н.П.Селіванова. - М.: Стройиздат, 2003. - 374 с. 4. Інноваційні екологічні технології [Електронний ресурс]. – Доступ з http://www. yandex.ua/images.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).