Геоінформаційні технології контролю забруднень довкілля

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Доктор технічних наук, професор Мокрий В.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомити студентів з базовими поняттями геоінформатики та геоінформаційними технологіями в екології, типами гео-даних, зокрема з еко-даними, та їх джерелами, формування системи знань про базовий аналіз екологічних даних
Завдання: Ознайомити студентів з базовими поняттями геоінформатики та геоінформаційними технологіями в екології, типами гео-даних, зокрема з еко-даними, та їх джерелами, формування системи знань про базовий аналіз екологічних даних та екологічне моделювання, можливості екологічного аналізу та опрацювання еко-даних засобами ГІС, освоєння програмного забезпечення для перегляду ландшафтно-екологічних даних, здійснення простих запитів до геопросторових баз даних та візуалізації екологічної інформації.
Результати навчання: Ознайомити студентів з базовими поняттями геоінформатики та геоінформаційними технологіями в екології, типами гео-даних, зокрема з еко-даними, та їх джерелами, формування системи знань про базовий аналіз екологічних даних та екологічне моделювання, можливості екологічного аналізу та опрацювання еко-даних засобами ГІС, освоєння програмного забезпечення для перегляду ландшафтно-екологічних даних, здійснення простих запитів до геопросторових баз даних та візуалізації екологічної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інноваційні технології в екології Бази даних в екології
Короткий зміст навчальної програми: Геоінформаційні технології в сучасному суспільстві. Структура, компоненти та функції ГІС. Апаратне та програмне забезпечення геоінформаційних систем і технологій. Атрибутивна інформація в ГІС. Методи формалізації просторово-розподіленої інформації . Технології введення просторових даних. Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС. Програмні засоби ГІС. Сучасні геоекоінформаційні системи.
Опис: 1. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Визначення ГІС. Відмінність ГІС від інших інформаційних систем. Історія розвитку геоінформаційних технологій. 2. ФУНКЦІЇ Й ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС І ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 3. КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ГІС 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІС. Пристрої збору і введення інформації. 5. ПРИСТРОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ І ПОДАННЯ ДАНИХ. Тенденції розвитку апаратного забезпечення. 6. АТРИБУТИВНА ІНФОРМАЦІЯ В ГІС. Способи подання атрибутивних даних. Бази даних як подання об'єктів реального світу. 7 МОДЕЛІ ДАНИХ. Функціонування баз даних. Керування даними в ГІС. Розподілені бази даних. 8. МЕТОДИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВО–РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Використання карт. Картографічні проекції. Просторова інформація в ГІС. 9. РАСТРОВЕ ПОДАННЯ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ. Загальна характеристика. Ієрархічні растрові структури. Стиснення растрових даних. 10 ВЕКТОРНЕ ПОДАННЯ МЕТРИЧНИХ ДАНИХ. Загальна характеристика. Точкова полігональна структура. DIME–структура. Структури «дуга–вузол». Геореляційна структура. TIN–моделль. Порівняння векторної й растрової моделі даних. Вибір способу формалізації і перетворення структур даних. Internet–сервіси і ГІС.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) – усне опитування, виконання практичних завдань, - Контрольна робота за результатами виконання індивідуального завдання (70%) – диференційований залік.
Критерії оцінювання результатів навчання: Знання студентів з дисципліни оцінюють за такими видами контролю: 1) оцінювання знань студентів на практичних заняттях; 2) Екзаменаційний контроль. Оцінювання знань студентів під час практичних занять проводять за такими формами: • опитування теоретичного матеріалу; • оцінювання виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; • оцінювання участі у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, які розглядали на практичному занятті. За практичні заняття виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: • опитування – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття; • виконання ситуаційних вправ та завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої у завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для розв’язання завдання; за отриманий правильний результат. • участь у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються, - за знання теоретичних основ проблеми, вміння аргументувати свою точку зору, вміння коректно проводити дискусію.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Каркульовський В.І. Методи та засоби комп?ютерних інформаційних технологій. / Львів: Видавництво НУ "Львів. політехніка", 2007 – 62 с. 2. Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и цифрового тематического картографирования / Тамбов: ТГТУ, Педагогический Интернет-клуб, 2011 – 75 с. 3. Геоінформатика: конспект лекцій. Ч.ІІ. / Укл. Цепенда М.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 48 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).