Методологія наукових досліджень в галузі технологій захисту довкілля

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: проф. Петрушка І.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчальна дисципліна „Методологія наукових досліджень в технології захисту довкілля” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки спеціалістів та дає цілісне уявлення про методологію науково-дослідницької діяльності, теорії, методів, технологій з метою залучення студентів до науково-дослідницької роботи, оволодіння навичками дослідження під час написання доповідей, статей та кваліфікаційних робіт. Метою дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань методології проведення науково-дослідницької роботи та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання методів та засобів організації і виконання наукових досліджень в екології.
Завдання: – здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі природничих наук, технологій захисту навколишнього середовища, технологій відновлення порушених екосистем та в процесі навчання, що передбачає застосування методів та засобів захисту довкілля і характеризуються комплексністю умов, а також практичне впровадження отриманих результатів; – систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в галузі екології, природоохоронної діяльності та захисту навколишнього середовища; – критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей, здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань; фахових: - уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших природничих і технічних галузях ; - уміння досліджувати екологічні проблеми та визначати обмеження, у тому числі зумовлені антропогенними, техногенними та виробничими факторами впливу на екологічну безпеку та безпеку життєдіяльності; - уміння аргументувати вибір природоохоронних, природозахисних та природовідновних методів вирішення спеціалізованих екологічних задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті
Результати навчання: Оволодіння теоретичними знаннями з питань методології проведення науково-дослідницької роботи, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання методів та засобів організації і виконання наукових досліджень в екології та застосування їх в навчальному процесі під час виконання курсових, дипломних робіт. - здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області технології захисту навколишнього середовища; - здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; - здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. здатність до аналізу, оцінювання, опрацювання, інтерпретації та синтезу екологічної інформації та формування баз даних; - використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в технологіях захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища. - здатність використовувати знання про забезпечення екологічної безпеки для розроблення та прийняття управлінських рішень. - уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління проектами в екології
Короткий зміст навчальної програми: Організація науково-дослідницької роботи в Україні. Методологічні основи наукового пізнання та творчості. Вибір напряму наукового дослідження та етапи НДР. Пошук, накопичення та опрацювання наукової інформації. Проведення теоретичних досліджень в екології. Експериментальні дослідження в екології. Опрацювання результатів експериментальних досліджень. Оформлення результатів наукової роботи. Впровадження та ефективність наукових досліджень. Організація роботи в науковому колективі. Наукова організація та гігієна розумової праці. Моральна відповідальність вченого.
Опис: Дисципліна «Методологія наукових досліджень в екології» вивчає сутності процесів організації науково-дослідницької роботи в Україні, методологічні основи наукового пізнання та творчості, напрями наукового дослідження та етапи НДР, пошук, накопичення та опрацювання наукової інформації, проведення теоретичних та експериментальних досліджень в екології, методи опрацювання результатів експериментальних досліджень, оформлення результатів наукової роботи, впровадження та ефективність наукових досліджень.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) — звіти з практичних робіт, усне опитування - Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Критерії оцінювання результатів навчання: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів). • В – оцінка «добре» (80-87 балів) . • С – оцінка «добре» (71-79 балів). • D – оцінка «задовільно» (61-70 балів). • E – оцінка «задовільно» (50-60 балів). • FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-49 балів)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Погребенник В.Д. Методологія та організація наукових досліджень в екології. Конспект лекцій. Рукопис. – 2012. – 102 с. 2. Єремєєв І. С. Науково-дослідний семінар (Проблеми „вузьких місць”). Навч. посібник. – К.: ДАЖКГ. 2003, 150 с. 3. Єремєєв І.С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник . – К.: ДАЖКГ, 2004, 72 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).