Педагогічна практика

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Мокрий В.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Педагогічна практика належить до циклу обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки аспірантів та надає універсальних навичок дослідника, зокрема, організації та проведення навчальних занять, застосування сучасних інформаційних технологій
Завдання: Проходження здобувачами освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти педагогічної практики сприяє формуванню у них відповідно до освітньо-наукової програми таких компетентностей: інтегральна компетентність: Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі природничих наук, технологій захисту навколишнього середовища, технологій відновлення порушених екосистем та в процесі навчання, що передбачає застосування методів та засобів захисту довкілля і характеризуються комплексністю умов, а також практичне впровадження отриманих результатів.
Результати навчання: Проходження педагогічної практики передбачає оволодіння здобувачами освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти такими результатами навчання: Знання: ЗН1. здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області технології захисту навколишнього середовища; ЗН2. здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; ЗК 7.лідерство та здатність як автономної так і командної роботи під час реалізації проектів. ЗК 8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК 9. Здатність працювати автономно. Уміння: УМ1 використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в технологіях захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища. УМ4. Здатність використовувати систему екологічної стандартизації, сертифікації та нормування антропогенного навантаження. УМ9. Використання знання для забезпечення застосування технологій рекуперації промислових та побутових відходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Новітні інноваційні технології захисту довкілля/ Методологія наукових досліджень в галузі охорони довкілля
Короткий зміст навчальної програми: У процесі проходження педагогічної практики для здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти передбачено такі види діяльності: навчально-методична: ознайомлення із структурою та напрямами діяльності закладу вищої освіти; особливостями побудови навчальних планів, моделювання графіків навчального процесу та складання розкладу; ознайомлення із плануванням та організацією навчального, наукового та методичного процесу у закладі вищої освіти; ознайомлення з функціональними обов’язками, напрямами діяльності вчених рад інститутів, вченої ради закладу, кафедр; відвідування лекційних, семінарських / практичних/лабораторних занять викладачів випускової кафедри з подальшим їх педагогічним аналізом; розробка планів-конспектів та текстів 1 лекції, конспектів 2 семінарських / практичних /лабораторних занять, та їх проведення; відвідування навчальних занять колег та участь у їхньому обговоренні. науково-дослідницька: робота з науковими джерелами у контексті виконання компаративного аналізу формування окремих компетентностей здобувачів освіти за конкретною спеціальністю в одній із країн світу, особливостей підготовки фахівців; збір та аналіз первинної інформації, підготовка документів, написання тез доповіді або наукової статті.
Опис: Підведення підсумків педагогічної практики здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти здійснюється під час підсумкової конференції на кафедрі ЕБПД. Оцінка за проходження практики виставляється за результатами виконання всіх передбачених завдань, про виконання яких звітує аспірант. До уваги керівником практики також береться якість оформлення звітної документації. Критеріями оцінювання результатів педагогічної практики є: – виконання програми практики; – рівень сформованості професійної та науково-дослідної компетентності здобувача освіти; – рівень сформованості професійних цінностей і ставлення, прояв професійно значущих якостей; – якість виконання всіх завдань та видів роботи під час проходження практики; – якість та своєчасність здачі підсумкової документації. Підсумки проведення педагогічної практики аспірантів обговорюються на засіданні кафедри_ЕБПД
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль за проходженням практики і перевірка виконання завдань педагогічної практики проводяться у таких формах: - індивідуальна перевірка підготовлених планів-конспектів навчальних занять, проєкту сценарію виховного заходу; - оцінка активності та застосування творчого підходу до розв’язання завдань, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень тощо. Підсумковий контроль проводиться за результатами урахування якості виконаних практикантом завдань.
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставлення балів: Підсумковий заліковий контроль включає урахування всіх видів діяльності здобувача освітньо-наукового рівня доктор філософії під час проходження практики, а саме: 1. Відвідування лекційних занять провідних науково-педагогічних працівників кафедри та аналіз відвіданого заняття за схемою. Максимальна оцінка - 10 балів. 2. Відвідування семінарських / практичних, лабораторних занять провідних науково-педагогічних працівників кафедри та аналіз відвіданого заняття за схемою (кількість занять -4). Максимальна оцінка – 10 балів. 3. Підготовка плану-конспекту і проведення лекції за обраною темою: - Визначення триєдиної мети лекції – 2 бали - Актуалізація знань – 2 бали; - Аргументування методів викладу навчальної інформації – 2 бали; - Висновки – 2 бали; - Подача завдання на самостійну роботу – 1 бал; - Володіння майстерністю викладу навчальної інформації, візуальний супровід - 1 бал. Максимальна оцінка – 10 балів. 4. Підготовка плану-конспекту і проведення семінарського / практичного/ лабораторного/ заняття за обраною темою: - Визначення триєдиної мети практичного заняття – 2бали; - Обґрунтування вибору методів педагогічної взаємодії для досягнення мети – 3 бали; - Висновки, виставлення оцінок – 2 бали; - Підготовка дидактичного матеріалу і володіння майстерністю проведення заняття – 3 бали. Максимальна оцінка – 10 балів за 2 проведених заняття. Виконання індивідуального завдання, яке відповідно до теми дисертаційного дослідження передбачає проведення аналізу формування окремих компетентностей здобувачів освіти в порівнянні з науково-методичними підходами в окремо виокремленій країні, або в іншому ЗВО України. Виконання індивідуального завдання оцінюється у _20_балів за такими критеріями: - Обґрунтування актуальності, об’єкту, предмету та мети індивідуального завдання _10_ балів; - Логічність побудови, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, інноваційність та якість оформлення індивідуального завдання – _10_балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. Методологія та організація наукових досліджень (в екології) : підручник / М. О. Клименко, В. Г. Петрук, В.Б. Мокін та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 474 с. 2. Єремєєв І.С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник . – К.: ДАЖКГ, 2004, 72 с. 3. Кобиляцький Л. Управління проектами. – К.: МАУП, 2002. 4. Лудченко А. Основы научных исследований. –К.: Знання, 2001. 5. Погребенник В.Д. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень в екології». – Львів, 2016. – 112 с. Допоміжна 1. Наринян А. Основы научных исследований. –К.: УФІМБ, 2002. 2. Шейко В. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. – К.: Знання, 2002. 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання, 2003. – 295 с. 4. Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища. – К. : Либідь, 2005.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).