Основи екологічного контролю промислових виробництв

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.M.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Д.т.н., проф. Мокрий В.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є вивчення основ державного екологічного контролю шляхом визначення екологічного стану об’єкта, ступеня і характеру його впливу на навколишнє природне середовище, дотримання ним вимог законодавства, норм і правил у галузі охорони природи для вжиття заходів по усуненню виявлених порушень та попередження негативного впливу на довкілля.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань ЗК2. Знання та розуміння філософської методології пізнання, засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей, впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті ЗК3. Уміння здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей, здійснювати планування, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб. фахові компетентності: ФК3. Поглиблені знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації повітроочисного, водоочисного, рекультиваційного устаткування та обладнання ФК4. Знання та володіння навичками роботи з комп'ютерними технологіями для вирішення задач захисту та відновлення екосистем.
Результати навчання: ФК2. Поглиблені знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі природоохоронної діяльності. ФК3. Поглиблені знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації повітроочисного, водоочисного, рекультиваційного устаткування та обладнання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Новітні інноваційні технології захисту довкілля. Трансфер технологій Методи дослідження в технології захисту довкілля від забруднень Геоінформаційні системи в охороні довкілля Моніторинг забруднень навколишнього середовища
Короткий зміст навчальної програми: Комплексна дисципліна фахової підготовки аспіранта, що вивчає теоретичні засади та методологічні особливості екологічного контролю як важливої функції системи екологічного управління. Особливістю програми є акцент на обґрунтування актуальності, визначення особливостей та удосконалення різних видів контролю і нагляду у сфері охорони довкілля,зокрема оцінки впливу на довкілля планованої і поточної господарської діяльності з метою запобігання забрудненню довкілля та мінімізації шкідливих антропогенних (техногенних) впливів на довкілля.
Опис: 1. Законодавство про державний екологічний контроль 2. Основні принципи державного екологічного контролю. 3. Органи державного екологічного контролю. 4. Основні засади державного екологічного контролю. 5. Аналіз інформації про стан довкілля та використання даних державного моніторингу довкілля органами державного екологічного контролю. 6. Інтегрована автоматизована система "Екологічний контроль" та інформування про діяльність органів державного екологічного контролю. 7. Планові заходи державного екологічного контролю щодо суб'єктів господарювання. 8. Позапланові заходи державного екологічного контролю щодо суб'єктів господарювання. 9. Заходи державного екологічного контролю щодо фізичних осіб та окремих категорій суб'єктів господарювання. 10. Документи, що складаються органами державного екологічного контролю.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30 %) — практичні, реферати, усне опитування. Підсумковий контроль (70%) — екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Знання студентів з дисципліни оцінюють за такими видами контролю: 1) оцінювання знань студентів на практичних заняттях; 2) Екзаменаційний контроль. Оцінювання знань студентів під час практичних занять проводять за такими формами: • опитування теоретичного матеріалу; • оцінювання виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; • оцінювання участі у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, які розглядали на практичному занятті. За практичні заняття виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: • опитування – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття; • виконання ситуаційних вправ та завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої у завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для розв’язання завдання; за отриманий правильний результат. • участь у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються, - за знання теоретичних основ проблеми, вміння аргументувати свою точку зору, вміння коректно проводити дискусію.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Екологічне управління: Підручник /В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. –432с. 2. Про охорону навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] : Закон України №1264-ХІІ від 25.06.1991 р. 3. Контроль і нагляд у державному управлінні / Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст.голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).