Методи дослідження в технології захисту довкілля від забруднень

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.M.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Доктор технічних наук, професор Мокрий Володимир Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчальну дисципліну «Методи дослідження в технології захисту довкілля від забруднень» орієнтовано на формування системи знань про сучасні методи, техніку та інструментарій досліджень об’єктів довкілля, під якими розуміються ДЗЗ/-ГІС-технології, космічний моніторинг, спектрорадіометрична, спектрополяризаційна, лазерна, мікрохвильова, радарна та флуоресцентна індикація природних угрупувань, гама-спектрометричні вимірювання параметрів середовища котрі забезпечують екологічну безпеку оточуючого середовища та надання аспірантам практичних навичок для роботи з ними.
Завдання: загальні компетентності: ЗК1. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань ЗК2. Знання та розуміння філософської методології пізнання, засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей, впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті ЗК3. Уміння здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей, здійснювати планування, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб. фахові компетентності: ФК3. Поглиблені знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації повітроочисного, водоочисного, рекультиваційного устаткування та обладнання ФК4. Знання та володіння навичками роботи з комп'ютерними технологіями для вирішення задач захисту та відновлення екосистем.
Результати навчання: ЗН2. Місце науки в суспільному житті, її особливості та суттєві риси, будову, пізнавальні методи і засоби, найвагоміші критерії науковості знань, відмінності між історичними типами науки. ЗН3. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області технології захисту навколишнього середовища. ЗН4. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень. ЗН5. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті та оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на стан навколишнього середовища. ЗН7. Здатність до аналізу, оцінювання, опрацювання, інтерпретації та синтезу екологічної інформації та формування баз даних. УМ3. Виконувати наукові дослідження та наукові проекти на засадах визначення актуальних наукових проблем, цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій, управлінських рішень. УМ6. Вміння використовувати спеціалізовані комп’ютерні технології та програмне забезпечення для оцінювання техногенного впливу на навколишнє середовище.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень. Методи аналізу екологічних систем
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Методи дослідження в технології захисту довкілля від забруднень» вивчає сутності комплексних космічних та наземних методів досліджень довкілля для оцінки стану і продуктивності природних та урбанізованих екосистем в польових і лабораторних умовах. Інструментальні пристрої досліджень стану об’єктів довкілля дистанційними та контактними методами передбачають: спектрорадіометричні вимірювання параметрів рослинності; спектрополяризаційна діагностика стану екосистем; мікрохвильова та радарна індикація природних угрупувань; діагностика рослинного покриву методом флуоресцентної спектроскопії; експрес-тестування стійкості рослин методом індукції флуоресценції; польові дослідження температурного режиму рослинності та ґрунтів; лазерне зондування водних і лісових екосистем, атмосфери. Згідно робочих навчальних планів, дисципліну студенти вивчають на лекційних заняттях та виконують практичні роботи.
Опис: 1. Соціально-економічна роль комплексних експериментальних досліджень 2. Біофізичні основи експериментальних методів. 3. Спектрорадіометричні вимірювання параметрів рослинності 4. Мікрохвильова та радарна індикація природних угрупувань. 5. Діагностика стану рослин методом флуоресцентної спектроскопії. 6. Експрес-тестування стійкості рослин методом індукції флуоресценції. 7. Лазерне зондування об’єктів довкілля
Методи та критерії оцінювання: Критерії оцінювання за шкалою в 100 балів. Поточний контроль 30 балів. Екзамен - 70 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Знання студентів з дисципліни оцінюють за такими видами контролю: 1) оцінювання знань студентів на практичних заняттях; 2) Екзаменаційний контроль. Оцінювання знань студентів під час практичних занять проводять за такими формами: • опитування теоретичного матеріалу; • оцінювання виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; • оцінювання участі у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, які розглядали на практичному занятті. За практичні заняття виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: • опитування – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття; • виконання ситуаційних вправ та завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої у завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для розв’язання завдання; за отриманий правильний результат. • участь у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються, - за знання теоретичних основ проблеми, вміння аргументувати свою точку зору, вміння коректно проводити дискусію.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Капустяник В. Б. Прикладна спектроскопія: навч. посіб. / В. Б. Капустяник, В. І. Мокрий. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 320 с. 2. Капустяник В.Б., Мокрий В.І. Оптико-спектральні методи в науково-технічній експертизі: Практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 207с. 3. Капустяник В., Мокрий В.І. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт “Оптико-спектральні методи в екологічних і біофізичних дослідженнях” Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).