Методологія формування грантових заявок

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.M.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Проф Петрушка І.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: ґрунтовне вивчення аспірантами та іншими категоріями осіб, які навчаються, теоретико-методологічних основ наукового дослідження, оволодіння комплексною методикою самостійного наукового дослідження в галузі виробництва та технологій з спеціальності "Технології захисту навколишнього середовища", оволодіння методикою написання та управління науковими проектами, навичками залучення джерел фінансування наукових проектів, підготовки проектних пропозицій, формування міждисциплінарних проектних команд, сприяння академічній мобільності науковців
Завдання: критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей; уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань екології, природоохоронної діяльності та захисту навколишнього середовища; соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень; здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для впровадження технологій захисту довкілля та відновлення природних ресурсів та екосистем
Результати навчання: - принципи діяльності системи грантової підтримки, її закони та значення для науки; - види та форми грантової підтримки в сучасному суспільстві; - всі етапи оформлення документації, пов’язаної з вибором програми, подання та отримання гранту; - норми, що регулюють систему грантової допомоги в Україні та їх особливості; - основні труднощі та нюанси, які виникають у процесі подання гранту та подальшого звітування щодо його результатів; - загальні принципи оформлення надання грантової підтримки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень. Новітні інноваційні технології.
Короткий зміст навчальної програми: розуміння аспірантами концепції та ідеї системи грантової підтримки. Створення загальної картини принципів функціонування фондів та установ, що надають підтримку наукових та громадських проектів. Розвиток умінь аналітичного вибору потенційно результативних варіантів з усього обсягу пропозицій; формування навичок оформлення документації на кожному з етапів подання заявки та оформлення звітності.
Опис: Програма є частиною освітньої програми підготовки докторів філософії в рамках професійної спеціалізації, і розрахована на 1,5 кредитів, які засвоюються протягом 1 років.
Методи та критерії оцінювання: критерії оцінювання за 100 бальною шкалою
Критерії оцінювання результатів навчання: Програма є частиною освітньої програми підготовки докторів філософії в рамках професійної спеціалізації, і розрахована на 1,5 кредитів, які засвоюються протягом 1 років.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст. 49). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page3 2. Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» №722/2019 https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 3. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 5. Програма діяльності Кабінету Міністрів України ((постанова від 29.09.2019 № 849) схвалено Верховною Радою 4 жовтня 2019 р. 6. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок» від 27 грудня 2019 р. № 1170
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).