Процедура підготовки статей, доповідей та презентацій

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Проф Петрушка І.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчальна дисципліна „ Процедура підготовки статей, доповідей та презентацій ” належить до циклу вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки аспірантів та дає цілісне уявлення про ознайомлення аспірантів з вимогами до оприлюднення результат в дисертаційних досліджень, публікацій наукових статей, усних та стендових доповідей на наукових конференціях та симпозіумах.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів компетентностей: загальних: – здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі природничих наук, технологій захисту навколишнього середовища, технологій відновлення порушених екосистем та в процесі навчання, що передбачає застосування методів та засобів захисту довкілля і характеризуються комплексністю умов, а також практичне впровадження отриманих результатів; – систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в галузі екології, природоохоронної діяльності та захисту навколишнього середовища; – критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей, здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань; фахових: - уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших природничих і технічних галузях ; - уміння досліджувати екологічні проблеми та визначати обмеження, у тому числі зумовлені антропогенними, техногенними та виробничими факторами впливу на екологічну безпеку та безпеку життєдіяльності; - уміння аргументувати вибір природоохоронних, природозахисних та природовідновних методів вирішення спеціалізованих екологічних задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області технології захисту навколишнього середовища; - здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; - здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. здатність до аналізу, оцінювання, опрацювання, інтерпретації та синтезу екологічної інформації та формування баз даних; - використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в технологіях захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища. - здатність використовувати знання про забезпечення екологічної безпеки для розроблення та прийняття управлінських рішень. - уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Академічне підприємництво. Методологія наукових досліджень в галузі технологій захисту довкілля
Короткий зміст навчальної програми: Головна місія та мета програми – це викладення самостійного бачення аспірантом проблеми, питання, теми на підставі опрацьованого матеріалу та отриманих експериментальних досліджень.
Опис: Дисципліна «Процедура підготовки статей, доповідей та презентацій» вивчає сутності процесів організації науково-дослідницької роботи в Україні, методологічні основи наукового пізнання та творчості, напрями наукового дослідження та етапи НДР, пошук, накопичення та опрацювання наукової інформації, проведення теоретичних та експериментальних досліджень в екології, методи опрацювання результатів експериментальних досліджень, оформлення результатів наукової роботи, впровадження та ефективність наукових досліджень.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання за 100 бальною шкалою Поточний контроль - 45 балів. Іспит - 55 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів); • В – оцінка «добре» (80-87 балів); • С – оцінка «добре» (71-79 балів); • D – оцінка «задовільно» (61-70 балів; • E – оцінка «задовільно» (50-60 балів);
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науководослідницької діяльності: Підручник. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 307 с. 2. Методичні рекомендації щодо організації роботи над науковою доповіддю (рефератом) з обраної наукової спеціальності [Електронний ресурс] /за заг. ред. В. П. Гондюла. – Режим доступу: http://science.univ.kiev.ua/.../Rekomend_referat. – Назва з титул. екрану. 3. Грабовська Т. О., Тепла О.М. Методичні рекомендації з підготовки і написання наукової доповіді та організації конференції [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.nubip.edu.ua/4862/. – Название с титул. экрана. 4. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/bookstext-3044.html. – Назва з титул. екрану. 5. Дружинин В. Н. Психологическая культура и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylist.net/pedagogika/00169.htm. – Загл. с экрана. 6. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бритва_Оккама. – Загл. с экрана.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).