Захист об'єктів інтелектуальної власності

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Шибанова А.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення теоретичних і практичних питань виникнення та захисту прав інтелектуальної власності.
Завдання: загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог; КЗ3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; КЗ6. Здатність розробляти проекти та управляти ними; КЗ7. Здійснення безпечної діяльності. фахові компетентності: КС2. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища; КС6. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій.
Результати навчання: Знання сутності інтелектуальної власності, інституційно-правового поля функціонування інтелектуальної власності, основних нормативно-правових актів, що регулюють захист прав на об’єкти інтелектуальної власності, питання набуття та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та основи економіки інтелектуальної власності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління проектами в екології
Короткий зміст навчальної програми: Поняття і зміст інтелектуальної власності як результату інтелектуальної діяльності. Система правової охорони інтелектуальної власності. Патентно-ліцензійна політика та патентні дослідження у процесі створення інтелектуальної власності. Поняття та організаційно-економічний механізм управління інтелектуальною власністю.
Опис: Загальнотеоретичні питання права інтелектуальної власності. Охорона прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. Авторське право і суміжні права Об’єкти та суб’єкти права промислової власності Патентно-ліцензійна політика та патентні дослідження у процесі створення інтелектуальної власності. Поняття та організаційно-економічний механізм управління інтелектуальною власністю та інтелектуальним капіталом. Оцінка вартості об’єктів права інтелектуальної власності.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах - 100 Поточний контроль (ПК) -30 Заліковий контроль 70 Разом за дисципліну-100 Практичні заняття -20 КР- 10 Разом за ПК- 30 Оцінювання знань здобувачів освіти з навчальної дисципліни проводиться у відповідності до Положення «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», що затверджене Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. За виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: – своєчасність виконання; – самостійність виконання; – правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; – достовірність результатів; – відповідність одиниць вимірювання; – аргументованість висновків; – відповідність звіту встановленим вимогам. Порядок виставляння балів ОІР у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання ОІР; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не коректні, звіт виконано недбало; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; звіт виконано з незначними відхиленнями від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. Студент зобов’язаний дотримуватись встановленого графіку виконання ОІР. Оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти здійснюють за 100-бальною шкалою оцінювання, встановленої в університеті: 100-88 балів – атестований з оцінкою «відмінно» 87-71 балів – атестований з оцінкою «добре» 70-50 балів – атестований з оцінкою «задовільно» 49-26 балів – не атестований 25-00 балів – не атестований з оцінкою «незадовільно» Атестований з оцінкою «відмінно» – відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; виконанню усіх видів ОІР; Атестований з оцінкою «добре» – відповідає знання основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченим програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; виконанню усіх видів ОІР, допускаючи при їх використанні окремі помилки; Атестований з оцінкою «задовільно» – відповідає незнання основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки; виконанню усіх видів ОІР, допускаючи при їх використанні суттєві помилки; Не атестований – відповідає незнання основного програмного матеріалу; не володінню у достатній мірі основними поняттями курсу; виконанню більше 50% ОІР з навчальної дисципліни; Не атестований з оцінкою «незадовільно» – відповідає не розумінню сутності поставлених питань та не володінню у достатній мірі основним поняттям курсу; виконанню менше 50% ОІР з навчальної дисципліни (хоча б з одного їх виду). У разі відпрацювання всіх ОІР студент отримує допуск до екзаменаційного контролю.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності. – К.: Либідь, 2002. 2. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність. Навч. пос. – К.: Знання, 2008. – 412с. 3. Цыбулев П. Н. Введение в интелектуальную собственность. – К.: УкрІНТЕЛ, 2000.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).