Геоінформаційні системи в охороні довкілля

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.M.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Доктор технічних наук, професор Мокрий В.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Теоретична і практична підготовка з використання сучасних геоінформаційних систем (ГІС) та інформаційних технологій для охорони довкілля, управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях, формування загальнонаукового світогляду, виконання науково-дослідних робіт, глибокого розуміння екологічних процесів і явищ в природо-заповідних та природно-техногенних комплексах, контролю якості життя людства і збереження природного середовища.
Завдання: Загальні компетентності: 1. здатність застосовувати знання на практиці 2. вміння планувати та управляти часом; 3. здатність до адаптації в нових ситуаціях; 4. міжособистісні навички, пов'язані зі здатністю взаємодіяти з іншими людьми та залучати їх до командної роботи ; 5. уміння вирішувати проблеми та самостійно приймати рішення; 6. здатність зібрати та аналізувати інформацію із різних джерел та навички управління інформацією; ? здатність збирати та інтерпретувати наукові дані та формулювати судження, які включають відображення наукових та практичних проблем; 7. здатність комунікувати із поінформованою аудиторією стосовно інформації, ідей, проблем та рішень; 8. здатності до навчання на рівні, який дозволяє їм продовжити навчання із достатнім ступенем автономності. Фахові компетентності: 1. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, інформаційні технології для контролю, захисту та раціонального використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами; 2. Здатність застосування ГІС-технологій в завданнях управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях; 3. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища методами і засобами ГІС-технологій.
Результати навчання: ПР3. Використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні технології у природоохоронній сфері, збирати, зберігати, обробляти і аналізувати інформацію про стан навколишнього середовища та виробничої сфери для вирішення завдань професійної діяльності. ПР9. Оцінювати загрози фізичного, хімічного та біологічного забруднення біосфери та його впливу на довкілля і людину, вміти аналізувати зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі під впливом природних і техногенних факторів. ПР10. Оцінювати вплив промислових об’єктів на навколишнє середовище, наслідки інженерної діяльності на довкілля і пов’язану з цим відповідальність за прийняті рішення, планувати і проводити прикладні дослідження з проблем впливу промислових об’єктів на навколишнє середовище. ПР14. Проектувати системи і технології захисту навколишнього середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Новітні інноваційні технології- Екологічна безпека Екологія Технології захисту заповідних територій Інформатика Дистанційне зондування Землі
Короткий зміст навчальної програми: Геоінформаційні технології в сучасному суспільстві. Структура, компоненти та функції ГІС. Апаратне та програмне забезпечення геоінформаційних систем і технологій. Атрибутивна інформація в ГІС. Методи формалізації просторово-розподіленої інформації . Технології введення просторових даних. Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС. Програмні засоби ГІС. Сучасні геоекоінформаційні системи.
Опис: 1. Технології введення просторових даних у ГІС. Джерела вхідних даних для ГІС. Картографічні матеріали. 2 Технології введення просторових даних у ГІС. Дані дистанційного зондування Землі. Дані електронних геодезичних приладів. 3 Технології введення просторових даних у ГІС. Джерела атрибутивних даних. Технології цифрування вхідних даних. Сканування. Векторизування. Геокодування. Контроль якості створення цифрових карт. 4 Використання ГІС– технологій для моніторингу Міжнародного біосферного резервату «Західне Полісся». 5 Використання ГІС– технологій для моніторингу Регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя». 6 Використання ГІС– технологій для моніторингу Міжнародного біосферного резервату «Розточчя». 7 Інформаційне забезпечення моніторингу екологічної безпеки Стебницького гірничо-промислового району. 8 Використання ГІС– технологій для вирішення екологічних задач. ГІС-модель екологічної безпеки Червоноградського гірничо-промислового району.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) – усне опитування, виконання практичних завдань, - Контрольна робота за результатами виконання індивідуального завдання (70%) – іспит.
Критерії оцінювання результатів навчання: Знання студентів з дисципліни оцінюють за такими видами контролю: 1) оцінювання знань студентів на практичних заняттях; 2) Екзаменаційний контроль. Оцінювання знань студентів під час практичних занять проводять за такими формами: • опитування теоретичного матеріалу; • оцінювання виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; • оцінювання участі у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, які розглядали на практичному занятті. За практичні заняття виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: • опитування – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття; • виконання ситуаційних вправ та завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої у завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для розв’язання завдання; за отриманий правильний результат. • участь у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються, - за знання теоретичних основ проблеми, вміння аргументувати свою точку зору, вміння коректно проводити дискусію.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Каркульовський В.І. Методи та засоби комп?ютерних інформаційних технологій. / Львів: Видавництво НУ "Львів. політехніка", 2007 – 62 с. 2. Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и цифрового тематического картографирования / Тамбов: ТГТУ, Педагогический Интернет-клуб, 2011 – 75 с. 3. Геоінформатика: конспект лекцій. Ч.ІІ. / Укл. Цепенда М.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 48 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).