Сучасні технології очищення навколишнього середовища від забруднення

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.M.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Д.т.н., проф. Мокрий В.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчальну дисципліну орієнтовано на формування системи знань про технологічні операції, пов'язані із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення та надання аспірантам практичних навичок для роботи з ними.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: Загальних: 1. здатність до розв’язування складних завдань, розуміння відповідальності за результат роботи з урахуванням бюджетних витрат та персональної відповідальності; 2. здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми; 3. здатність оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності, бути відповідальним громадянином, усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. Фахових: 1. знання сучасного стану, засад і принципів технологій переробки та утилізації відходів на міжнародному, міждержавному, державному та регіональному рівнях; 2. здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування з використанням технологій переробки та утилізації відходів; 3. розуміння теоретичних засад, що лежать в основі технологій переробки та утилізації відходів.
Результати навчання: ФК1. Систематичні знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення повітроочисних, водоочисних, рекультиваційних систем та технологій. ФК2. Поглиблені знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі природоохоронної діяльності. ФК3. Поглиблені знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації повітроочисного, водоочисного, рекультиваційного устаткування та обладнання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Моніторинг забруднень навколишнього середовища Новітні інноваційні технології захисту довкілля Трансфер технологій
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна вивчає сутності процесів поводження з відходами охоплює всі види діяльності, пов’язані з утворенням, збиранням, зберіганням, використанням, знешкодженням, транспортуванням і захороненням відходів. Перероблення та утилізація відходів є важливим елементом в загальному ланцюзі створення систем безвідходних виробництв. Вона передбачає залучення різних типів відходів у нові технологічні цикли або їх використання в інших корисних цілях. Екологізація виробництва неможлива без доповнення виробничих комплексів спеціальними об’єктами, призначеними для переробки всіх видів промислових і побутових відходів для охорони і раціонального використання природних ресурсів. Згідно робочих навчальних планів, дисципліну аспіранти вивчають на лекційних заняттях та виконують практичні роботи.
Опис: 1. Побутові і промислові відходи. Санітарне очищення міст [ 1, 2 ] 2 Технології переробки твердих побутових і промислових відходів [ 1-3, 6 ] 3. Технології складування твердих відходів на полігонах. 4. Технології переробки відходів металургійних виробництв [2,6]. 5. Технології переробки відходів нафтопереробки 6. Технології переробки відходів вуглезбагачення. 7 Технології переробки відходів хімічних підприємств 8. Технології збереження відходів у хвостосховищах та накопичувачах
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30 %) — практичні, реферати, усне опитування. Підсумковий контроль (70%) — екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Знання студентів з дисципліни оцінюють за такими видами контролю: 1) оцінювання знань студентів на практичних заняттях; 2) Екзаменаційний контроль. Оцінювання знань студентів під час практичних занять проводять за такими формами: • опитування теоретичного матеріалу; • оцінювання виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; • оцінювання участі у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, які розглядали на практичному занятті. За практичні заняття виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: • опитування – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття; • виконання ситуаційних вправ та завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої у завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для розв’язання завдання; за отриманий правильний результат. • участь у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються, - за знання теоретичних основ проблеми, вміння аргументувати свою точку зору, вміння коректно проводити дискусію.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Запольський А. К., Мішкова-Клименко Н. А., Астрелін І. М. та ін. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: підр. К.: Лібра, 2000. 552 с. 2. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: підручник. К.: Вища шк., 2005. 671 с. 3. Апостолюк С. О. , В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк та ін. Промислова екологія: навч. посіб. К.: Знання, 2005. 474 с. 4. Петрук В. Г., Северин Л. І., Васильківський І. В., Безвозюк І. І. Природоохоронні технології: навч. посіб.. Ч.2 : Методи очищення стічних вод . Вінниця : ВНТУ, 2014. 254 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).