Трансфер технологій

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.M.031
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Д.т.н., проф. Мокрий В.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчальну дисципліну «Трансфер технологій» орієнтовано на формування системи знань про процес передачі навичок, знань, технологій, методів виробництва, зразків виробництва і складових об'єктів технологій між урядами та іншими установами з метою забезпечення науково-технічного прогресу. та надання аспірантам практичних навичок для роботи з ними.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: Загальних: 1. здатність до розв’язування складних завдань, розуміння відповідальності за результат роботи з урахуванням бюджетних витрат та персональної відповідальності; 2. здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми; 3. здатність оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності, бути відповідальним громадянином, усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. Фахових: 1. знання сучасного стану, засад і принципів трансферу технологій на міжнародному, міждержавному, державному та регіональному рівнях; 2. здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування з використанням трансферу технологій; 3. розуміння теоретичних засад, що лежать в основі трансферу технологій.
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Вміння використовувати комп’ютерні інформаційно-аналітичні технології для оцінки ефективності різних видів трансферних технологій; 2. Знання параметрів екологізації національних і європейських науково-технічних програм для визначення ефективності природоохоронних технологій та очищення навколишнього середовища від забруднення; 3. Навики орієнтації в тенденціях розвитку трансферу технологій 4. Навики виконання науково-дослідних робіт з раціонального ресурсокористування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Новітні інноваційні технології. Технології перероблення та утилізації відходів
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Трансфер технологій» вивчає сутності процесу передачі навичок, знань, технологій, методів виробництва, зразків виробництва і складових об'єктів технологій між урядами та іншими установами з метою забезпечення науково-технічного прогресу. Трансфер робить технології доступними для широкого кола користувачів, це сприяє подальшому використанню і відтворенню технологій, а також створення нових продуктів, процесів, матеріалів або послуг для охорони і раціонального використання природних ресурсів. Трансфер технологій як особливий вид комунікації, передбачає застосування знань, їх цільове використання і вимагає узгоджених дій індивідуумів або функціональних підрозділів, розділених культурними, структурними, організаційними бар’єрами. Система трансферу технологій передбачає об’єкти та суб’єкти трансферу технологій, види, форми, методи трансферу технологій для захисту навколишнього середовища. Згідно робочих навчальних планів, дисципліну аспіранти вивчають на лекційних заняттях та виконують практичні роботи.
Опис: 1. Систематизація понять трансферу технологій [1] 2 Українське законодавство у сфері трансферу технологій 3. Класифікація трансферу технологій 4. Динаміка інтернаціоналізації трансферу технологій в Україні 5. Державна політика в сфері трансферу технологій 6. Українська мережа трансферу технологій в сфері екології 7 Міжнародний досвід трансферу технологій [1,2] 8. Ареали і форми міжнародного трансферу технологій [2]
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30 %) — практичні, реферати, усне опитування. Підсумковий контроль (70%) — екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Знання студентів з дисципліни оцінюють за такими видами контролю: 1) оцінювання знань студентів на практичних заняттях; 2) Екзаменаційний контроль. Оцінювання знань студентів під час практичних занять проводять за такими формами: • опитування теоретичного матеріалу; • оцінювання виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; • оцінювання участі у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, які розглядали на практичному занятті. За практичні заняття виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: • опитування – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття; • виконання ситуаційних вправ та завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої у завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для розв’язання завдання; за отриманий правильний результат. • участь у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються, - за знання теоретичних основ проблеми, вміння аргументувати свою точку зору, вміння коректно проводити дискусію.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : монографія / О. Ф. Андросова, А. В. Череп. – К.: Кондор, 2007. – 356 с. 2. Основні форми здійснення трансфера технологій промислових підприємств / Вісник Запорізького нац. університету. –№3(15), –2012. 3. Кузьмінська Н.Л. Трансфер технологій як форма просування інновацій в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua . 4. Козаченко Р.П. Трансфер технологій як необхідна передумова інтеграції України у світове господарство / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.Economics/28321.doc.htm . 5. Родіонова І.В. Основні форми та етапи здійснення трансфера технологій промислових підприємств / І.В. Родіонова // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. - №3 (15). – С. 59-64. 6. Зінчук Т.О. Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки / Т.О. Зінчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/11907/1/4.pdf 7. Національна мережа трансферу технологій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nttn.org.ua 8. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 9. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e.gov.ua/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).