Управління проектами в екології

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища
Код дисципліни: 8.183.00.M.032
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Шибанова А.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчальна дисципліна орієнтована на формування системи знань про методи, техніку та інструментарій управління проектами та на надання студентам знань та практичних навичок для їх реалізації.
Завдання: загальні компетентності: -Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог. -Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. - Здатність спілкуватися іноземною мовою. - Здатність розробляти проекти та управляти ними. фахові компетентності: - Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності. - Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину. -Уміння аналізувати стан довкілля та системно його досліджувати. - Уміння дослідити явища, карти екологічних змін рельєфу під впливом небезпечних геодинамічних процесів, що виникають внаслідок техногенної діяльності. - Уміння дослідити нові еколого-інженерні методи захисту довкілля та вибрати технологію і засоби, що реалізує досліджуваний метод.
Результати навчання: Студенти повинні знати основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються в світовій практиці для аналізу проектних рішень в екології; прийоми і практичні аналітичні навички розробки та обґрунтування управлінських рішень з погляду різних учасників проекту; методи управління проектами в екології, способи і засоби залучення ресурсів для їх реалізації та механізмів управління ними. Студенти повинні вміти виявляти найважливіші проблеми, пов'язані з аналізом, підготовкою і реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; приймати управлінські рішення у процесі обґрунтування і аналізу проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Новітні інноваційні технології захисту довкілля
Короткий зміст навчальної програми: Вступ в управління проектами. Передпроектний аналіз. Планування проекту. Інструменти управління проектами. Виконання проекту.
Опис: Тема 1. Вступ в управління проектами. Передпроектний аналіз. 1. 1 Загальна характеристика управління проектами. Поняття та класифікація проектів. Сутність системи управління проектами, її елементи. 1.2. Загальна характеристика управління проектами. Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту. Функції управління проектами. 1.3. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності. Обґрунтування доцільності проекту. Оцінка його ефективності. 1.4. Екологічний та соціальний аналіз проекту. Екологічний аналіз проекту Соціальний аналіз проекту. Тема 2. Планування проекту 2.1. Основні форми організаційної структури проекту. Проектування організаційної структури управління проектами. Управління проектами з використанням зовнішньої організаційної структури проекту. Внутрішні організаційні структури управління проектами. 2.2. Загальні підходи до планування і контролю проектів. Складові системи планування проекту. Методологічні підходи до планування проектів. Система контролю дотримання параметрів проекту. Внесення змін у виконання проекту та комплексний їх аналіз. 2.3. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір. Планування витрат Оптимізація недостатньої кількості ресурсів. Поняття та порядок складання проектного бюджету. Тема 3. Інструменти управління проектами. 3.1. Структуризація проекту. Інструменти управління проектами. WBS- структура проекту. Матриця відповідальності. Поєднання структур проекту. 3.2. Сіткове і календарне планування проекту. Планування послідовності робіт. 3.3. Сіткове і календарне планування проекту. Календарне планування робіт. Головна мета, завдання та методологія розробки сіткових графіків Тема 4. Виконання проекту 4.1. Контроль виконання проекту. Завдання контролю за виконанням проекту. Контроль виконання календарних планів та бюджетів підрозділів. 4.2. Управління ризиками в проектах. Сутність і класифікація ризиків проектів. Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків. Основні методи аналізу ризиків. Способи зниження ризиків проектів. 4.3. Управління якістю проектів Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення якості проекту. Витрати на забезпечення якості проекту. Методи контролю якості проекту. 4.4 Формування і розвиток проектної команди. Формування команди проекту. Управління конфліктами в проектах. Лідерство і мотивація в команді. Розвиток команди. 4.5. Організація проведення торгів за проектами. Завдання проведення торгів за проектами. Особливості участі в торгах за проектами. Проекти економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. 4.6. Системи автоматизації управління проектами. Загальна характеристика систем управління проектами. Проблеми впровадження систем автоматизації управління проектами.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) — практичні заняття, контрольна робота, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах - 100 Поточний контроль (ПК) -30 Екзаменаційний контроль 70 Разом за дисципліну-100 Практичні заняття -30
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Збаразська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. Управління проектами К.: ЦУЛ, 2008. – 168 с. 2. Морозов В.В., Чередніченко А.М., Шпильова Т.І. Формування, управління та розвиток команди проекту Ун-т економіки і права «КРОК» - К. 2009. - 464 с. 3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами М.: Омега-Л, 2004. - 574 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).