Футуристичні ідеї в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Завідувач кафедри ДАС, д. арх., проф. Проскуряков В.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знання основ та засади футуристичного дизайну архітектурного середовища та вміння прогнозувати його розвиток у майбутньому; - знання напрямків футуристичного дизайну архітектурного середовища різних періодів, його ґенези, змісту та філософії; - знання представників, шкіл, течій футуристичного дизайну; - вміння використовувати отриманні знання як в прикладному процесі сучасного дизайну архітектурного середовища, так і в футуристичних проектах; - вміння підготувати ескіз проекту футуристичного дизайну, в якому би були висвітлені аспекти певного напрямку, школи, течії, персоналії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Футуристичний дизайн середовища; 3. Основи та методи архітектурного проектування. Супутні і наступні навчальні дисципліни: 1. Методологія наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну; 2. Джерельна база наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну; 3. Історичні парадигми та сучасні теорії в архітектурі та дизайні.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Футуристичні ідеї в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну» вивчає основи футуристичного дизайну архітектурного середовища; його ґенези та розвитку; висвітлює ідеї та новації митців на рубежі ХХ – ХХІ століть. Розкриває ідеї футуристичного дизайну в діяльності викладачів Львівської архітектурної школи в часі її становлення та розвитку. Навчальна дисципліна складається із лекційних занять для аспірантів та практичної роботи. Весь лекційний матеріал розділений на три окремі розділи, які розкривають досягнення, завдання і напрямки футуристичного дизайну в архітектурних школах України і Світу впродовж історичного розвитку, а також ідеї футуристичного дизайну в діяльності ведучих педагогів Львівської архітектурної школи на рубежі ХХ – ХХІ ст.
Рекомендована література: 1. Проскуряков В.І. Як вчитися і навчитися архітектури: Навчальний посібник. / В. Проскуряков, Г. Проскурякова, О. Хрін.– Л: НУ "Львівська політехніка", 2001. – 81 с. 2. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. – М.: Стройиздат, 1990. – 286 с. 3. К. Линч. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982. – 327 с. 4. Гидион З. Время, пространство, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 454 с. 5. К. Линч. Современная форма в градостроительстве. – М.: Стройиздат, 1986. – 284 с. 6. Велев П. Города будущего. – М.: Стройиздат, 1985. – 160 с. 7. Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития. – М.: Стройиздат, 1990. – 469 с. 8. Иконников А.В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды.– М.: Стройиздат, 1990. – 336 с. 9. Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. – М.: Стройиздат, 1976. – 136 с. 10. Рагон М. Города будущего. М.: Мир, 1969. – 327 с. 11. Ching Francis Architecture: Form, Space & Order. – NY. Publ. by V.N. Reinhold, 1979. – 395 p. 12. Proskuriakov Viktor. In memoriam F. Kiesler. // Architectural Studies. – 2017. – Vol. 3, № 2. – P. 63-65. 13. Proskuriakov Viktor. Place and influence of F. Kiesler’s ideas world architecture nowadays and in the future. // Architectural Studies. – 2017. – Vol. 3, № 2. – P. 66-71.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): індивідуальні дослідницькі завдання Підсумковий контроль (60%): Іспит.