Методологія наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.O.4
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: д. арх., проф. Диба Ю.Р.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: засвоєння теоретичних, методологічних та організаційних засад планування та виконання наукових досліджень; оволодіння традиційними та сучасними інноваційними методами проведення досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну; виявлення проблемних аспектів розвитку наукових досліджень і шляхів її розв’язання; набуття навиків формування та обґрунтування наукових гіпотез; оволодіння практичними навиками написання наукових праць. Аспірант повинен: знати: організаційну структуру науки; структуру і логіку наукового дослідження, його основні етапи; загальну методологію наукового пізнання; методи пошуку і обробки наукової інформації; загальні вимоги щодо підготовки і оформлення дисертації; форми наукової комунікації. вміти: володіти методами організації науково-дослідної діяльності; визначати наукову проблему дослідження, формулювати тему, мету і завдання; розрізняти і визначати об’єкт і предмет дослідження; формулювати актуальність, новизну, теоретичну і практичну значущість дослідження; визначати достовірність та об’єктивність одержаних результатів; здійснювати пошук наукової інформації та добір фактичного матеріалу; демонструвати результати науково-дослідної роботи в закінченій формі та доповідати про результати наукових досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Переквізит: історія архітектури та мистецтва, архітектурні і мистецькі теорії та доктрини, інтелектуальна власність. - Кореквізит: філософія і методологія науки, психологія, професійна педагогіка.
Короткий зміст навчальної програми: Наука, як дослідницька діяльність. Наука в системі культури. Наукова інформація та її джерела. Організація наукових науково-дослідної діяльності. Творчість у процесі наукового пізнання. Аналітичні технології наукового дослідження. Поняття про методи та методологію науки. Методологія наукової творчості. Інформаційне забезпечення та організація наукового дослідження і оцінка його ефективності. Моделювання в наукових дослідженнях. Апробація та публікація результатів наукових досліджень. Порядок роботи над дисертацією і її завершення.
Рекомендована література: 1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посіб / О.В. Крушельницька. – Київ, 2006. – 206 с. 2. Тарєлкін Ю. П. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / Ю.П. Тарєлкін, В.О. Цикін. – Суми, 2010. – 196 с. 3. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В.Є. Юринець. – Львів, 2011. – 178 с. 4. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / за ред. А.Є. Конверського. – Київ, 2010. – 352 с. 5. Михайлов В.М. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / В.М. Михайлов та ін. – Харків, 2014. – 220 с. 6. Каламбет С.В. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / С.В. Каламбет, С.І. Іванов, Ю.В. Півняк. – Дніпропетровськ, 2015. – 191 с. 7. Антонюк В.С. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В.С. Антонюк, Л.Г. Полонський, В.І. Аверченко та ін. – Київ, 2015. – 276 с. 8. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. Посіб. / О.І. Гуторов. – Харків, 2017. 272 с. 9. Зацерковний В.І. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, В.К. Демидов. – Ніжин, 2017. – 236 с. 10. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / І.С. Добронравова, О.В. Руденко, Л.І. Сидоренко та ін.; за ред. І.С. Добронравової (ч. 1), О.В. Руденко (ч. 2). – Київ, 2018. – 607 с.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, колоквіум. Підсумковий контроль (70%): виконання модульної контрольної роботи, іспит.