Джерельна база наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.O.3
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: д.і.н., проф. Тарас Я.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Задання вивчення дисципліни: ознайомити аспірантів з методами пошуку різних джерел за темою наукового дослідження, оволодіти науковим аналізом відбору найцікавіших досліджень основних фундаментальних праць, навчити визначати повноту і достовірність джерел, виявити на їх основі напрямки дослідження, які викликають найбільший інтерес і могли б стати темою наукової роботи. У результаті вивченням дисципліни аспірант повинен: вміти збирати, аналізувати та кваліфікувати джерела по групам, темам; складати анотований показник статей і книг за темою дослідження; використовувати джерела, що перебувають у стадії розроблення; відображати різні точки зору на розв’язання проблеми, обґрунтовувати на основі джерел, що вибрана тема не достатньо досліджень і могла б стати темою дисертації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Переквізит: історія архітектури . містобудування, дизайн. - Кореквізит: понятійний та термінологічний апарат, методологія.
Короткий зміст навчальної програми: «Джерельна база наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну» - дисципліна, яка вивчає: походження джерел, теорію та практику їх використання в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні; структуру та функції джерельної бази; види джерел (письмові, усні, матеріальні, графічні); принципи та методи наукового дослідження джерел; використання джерельної інформації; систематизацію та опис джерел та груп джерел; забезпечення досліджень вірогідною джерельною базою; складати на основі джерельної бази комплексу наукових фактів; засоби масової комунікації (інтернет-технології) – основне джерело наукових досліджень; загальні правила цитування та посилання на джерела.
Рекомендована література: 1. Варшавчик М.Я. джерело історичне // джерелознавство історії України: Довідник. Київ, 1998.- с. 40-42 2. Воронов В.І. Джерелознавство історії України: курс лекцій. – Д.,2003. 3. Майстерня історика. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ярослав Дашкевич; [Львівське відділення ІУАД ім. М.С. Грушевського НАН України]. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. – 792 с. 4. Історіографія, джерелознавство: (http://www.info-library.com.ua/books-book-191.html) збірка наукових праць.—2009.—200с
Методи і критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, тест, колоквіум. - Підсумковий контроль (70%): виконання модульної контрольної роботи за темою дисертаційної роботи, іспит.