Традиції і новаторство у розвитку европейської культури

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.O.5
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: д.арх., проф. Лінда С. М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у аспірантів таких компетентностей: • аналітичні компетентності (здатність до аналізу вихідних даних та критичне мислення, вміння шукати та використовувати інформацію з різних видів джерел); • креативність мислення; • розуміння причинно-наслідкових зв’язків еволюційних змін суспільства та вміння аналізувати процеси та події, що їх супроводжують; • уявлення про онтологічні, темпоральні, формальні та семантичні аспекти опозиції «традиція-новаторство» в архітектурі; • вміння аналізувати художню архітектурну форму з аспекту традиції та новаторства; • розуміння бінарної опозиції та філософська інтерпретація опозиції «традиція-новаторство». Очікується, що аспірант зможе використовувати набуті знання при написанні дисертації та в подальшій науково-дослідницькій роботі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Філософія; Історія світової архітектури; Сучасні архітектурні теорії та доктрини кореквізити: Філософія і методологія науки; Футуристичні ідеї в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну
Короткий зміст навчальної програми: Метою освоєння дисципліни «Традиції і новаторство у розвитку європейської культури» є формування у аспірантів наукового світогляду та ознайомлення їх з поняттям бінарної опозиції «традиція-новаторство» та еволюційних та революційних змін в розвитку архітектури та культури; надання базових знань щодо проблеми формування цілісної теорії стилю в архітектурі та дуальності світу, як основи розвитку природи і культури.
Рекомендована література: 1. Черкес Б. C. Національна ідентичність в архітектурі міста: монографія / Б. С. Черкес. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 268 с. 2. Черкес Б.С., Лінда С.М. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ - початок ХХІ століть. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 384 с. 3. Пелипенко А. А. Дуалистическая революция и смыслогенез в культуре / А. А. Пелипенко. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 384 с. 4. Урманцев Ю. А. Эволюционика или общая теория развития систем природы, общества и мышления / Ю. А.Урманцев – Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1988. – 79 с. 5. Frampton K. Modern Architecture: A Critical History (World of Art) – London: Thames & Hudson, Fourth Edition, 2007 – 424 p.
Методи і критерії оцінювання: Індивідуальне науково-дослідне завдання– 60 балів Екзаменаційний контроль – 40 балів