Педагогічний практикум

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.O.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: д.пед.н., проф. Кайдановська Олена Олександрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання теоретико-методологічних основ та категоріального апарату професійної архітектурної педагогіки, сучасних підходів, методів, методик та засобів планування, організації та проведення освітньої діяльності архітектурної тематики з різними категоріями учнів; • вміння транслювати фахові знання, створювати власну базу навчальної інформації, проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального процесу; • планувати цілі та структуру навчального заняття, розробляти навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, застосовувати сучасні методи і прийоми презентації тенденцій архітектурної науки та практики; • здатність організовувати ефективну комунікативну діяльність, розв’язувати педагогічні задачі та ситуації • уміти застосовувати міждисциплінарний підхід в розгляді архітектурних питань, здійснювати критичний аналіз релевантної наукової літератури за спеціальністю, уміння планувати, організовувати та коригувати процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; • комплексно розкривати проблему засобами мультимедійної презентації та усного виступу, • здатність демонструвати інноваційність, високий ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, готовність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Джерельна база наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Професійна педагогіка Понятійний та термінологічний апарат наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування,мистецтва та дизайну Супутні і наступні навчальні дисципліни: Риторика Управління науковими проектами Спеціальні методи дослідження в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Педагогічний практикум» передбачає вивчення основ архітектурної педагогіки та особливостей організації навчально-виховного процесу освітніх закладів різного типу; ознайомлення із світовим досвідом викладання архітектурних дисциплін і законодавчою нормативною базою неперервної освіти, освітніми стандартами, видами педагогічної діяльності, методами практичної роботи. Розглядаються питання дидактики, сучасних освітніх інновацій, методики проведення теоретичних і практичних занять, організації самостійної та дослідницької роботи, самонавчання у архітектурній науці та практиці. Вивчення дисципліни дозволяє апробувати методи збору та структурування інформації відповідно до проблем архітектурної науки і тематики курсового архітектурного проектування, набути досвід застосування набутих знань і вмінь у самостійному укладанні навчальних презентацій, підготовці різноманітних методичних матеріалів, плануванні та проведенні практичних занять з різним контингентом слухачів, роботу у віртуальному навчальному середовищі університету. За результатами самостійних досліджень студентам пропонується презентувати свою наукову тему, визначити її педагогічний потенціал. Індивідуальні дослідницькі завдання відповідають тематиці дисертаційної роботи аспіранта. Передбачена практична апробація результатів дослідницької роботи під час проведення занять за навчальними планами підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності «Архітектура та містобудування».
Рекомендована література: 1. Богданова І. М. Педагогічна інноватика: навч. посіб. / І. М. Богданова. – Одеса : «ТЕС», 2000. – 148 с. 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с. 3. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2004. — 243 с. 4. Дичківська І. М. Інноваціні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с. 5. Жигірь В.І. Професійна педагогіка: Навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернега; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор, 2012. – 336 с. 6. Закон України «Про вищу освіту» // Закон від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://vnz.org.ua \zakonodavstvo\111- zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu 7. Закон України «Про освіту» від 23.05. 1991 р. № 1069–ХII // Голос України. – 1991. – 26 черв. ; Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34.– http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ (дата звернення: 12.12.09). 8. Кайдановська О.О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі: монографія // О. О. Кайдановська. – Львів : Видавництво ЛП, 2013. – 368 с. 9. Козловська І.М. Теоретичні та методичні основи викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін: інтегративний підхід : [монографія] / І. Козловська та ін. ; за ред. Ірини Козловської, Клауша Лєніка. — Львів : Євросвіт, 2003. – 248 с. 10. Кравченко Л. М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера і освітнього лідера: Навч.-метод. посіб. – Полтава: Техсервіс, 2007. – 496 с. 11. Кудрявцев А. П., Степанов А. В. и др. Архитектурное образование: проблемы развития. — Изд. 2-е. — М.: Едиториал УРСС, 2009. — 152 с. 12. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. – К.: Знання, 2005–486 с. 13. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління / Мармаза Олександра Іванівна. – Х. : Основа, 2005. – 176 с. 14. Мелодинский Д. Л. Архитектурная пропедевтика : история, теория, практика / Д. Л. Мелодинский. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 312 с. 15. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ ВНЗ / В.Л. Ортинський. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. 16. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с. 17. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва / Г. М. Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с. 18. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища школа, 2004.— 422 с. https://studfile.net/preview/6489104/ 19. Професійна освіта: Словник: Навч. посіб. / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища шк., 2000. – 380 с. 20. Рудницька О. П. Педагогіка : загальна та мистецька : навч. посіб. / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2005. – 360 с. 21. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник / С.О.Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с. 22. Шаповал Н. Г. Основи архітектурного формоутворення : навч. посіб. / Н. Г. Шаповал. – К. : Основа, 2008. – 448 с.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (70%): практичні завдання; індивідуальні дослідницькі завдання Підсумковий контроль (30%): диференційований залік

Педагогічний практикум

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.O.15
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Завідувач кафедри ДАС, д. арх., проф. Проскуряков В.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання теоретико-методологічних основ та категоріального апарату професійної архітектурної педагогіки, сучасних підходів, методів, методик та засобів планування, організації та проведення освітньої діяльності архітектурної тематики; - вміння транслювати фахові знання, створювати власну базу навчальної інформації, проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального процесу; - планувати цілі та структуру навчального заняття, розробляти навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, застосовувати сучасні методи і прийоми презентації тенденцій архітектурної науки та практики; - здатність організовувати ефективну комунікативну діяльність, розв’язувати педагогічні задачі та ситуації; - уміти застосовувати міждисциплінарний підхід в розгляді архітектурних питань, здійснювати критичний аналіз релевантної наукової літератури за спеціальністю, уміння планувати, організовувати та коригувати процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; - вміння комплексно розкривати проблему засобами мультимедійної презентації та усного виступу; - здатність демонструвати інноваційність, високий ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, готовність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Методологія наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну; 2. Джерельна база наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну; 3. Понятійний та термінологічний апарат наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування,мистецтва та дизайну. Супутні і наступні навчальні дисципліни: 1. Спеціальні методи дослідження в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну 2. Управління науковими проектами; 3. Історичні парадигми та сучасні теорії в архітектурі та дизайні.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна програма «Педагогічний практикум» передбачає вивчення основ архітектурної педагогіки та особливостей організації навчально-виховного процесу; ознайомлення із світовим досвідом викладання архітектурних дисциплін. Розглядаються питання дидактики, сучасних освітніх інновацій, методики проведення теоретичних і практичних занять, організації самостійної та дослідницької роботи, самонавчання у архітектурній науці та практиці. Вивчення дисципліни дозволяє апробувати методи збору та структурування інформації відповідно до проблем архітектурної науки і тематики курсового архітектурного проектування, набути досвід застосування набутих знань і вмінь у самостійному укладанні навчальних презентацій, підготовці різноманітних методичних матеріалів. За результатами самостійних досліджень аспірантам пропонується презентувати свою наукову тему, визначити її педагогічний потенціал. Індивідуальні дослідницькі завдання відповідають тематиці дисертаційної роботи аспіранта.
Рекомендована література: 1. Проскуряков В.І. Як вчитися і навчитися архітектури: Навчальний посібник. / В. Проскуряков, Г. Проскурякова, О. Хрін.– Л: НУ "Львівська політехніка", 2001. – 81 с. 2. Богданова І. М. Педагогічна інноватика:навч. посіб. – Одеса : "ТЕС", 2000. – 148 с. 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с. 4. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2004. – 243 с. 5. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с. 6. Жигірь В.І. Професійна педагогіка: Навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернега; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор, 2012. – 336 с. 7. Кайдановська О.О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі: монографія – Львів : Видавництво ЛП, 2013. – 368 с. 8. Козловська І.М. Теоретичні та методичні основи викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін: інтегративний підхід: [монографія]. / І. Козловська та ін.; за ред. Ірини Козловської, Клауша Лєніка. – Львів : Євросвіт, 2003. – 248 с. 9. Кравченко Л. М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера і освітнього лідера: Навч.-метод. посіб. – Полтава: Техсервіс, 2007. – 496 с. 10. Кудрявцев А. П., Степанов А. В. и др. Архитектурное образование: проблемы развития. – Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2009. – 152 с. 11. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с. 12. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. – Х. : Основа, 2005. – 176 с. 13. Мелодинский Д. Л. Архитектурная пропедевтика : история, теория, практика. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 312 с. 14. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 15. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с. 16. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с. 17. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2004.– 422 с. 18. Професійна освіта: Словник: Навч. посіб. / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища шк., 2000. – 380 с. 19. Рудницька О. П. Педагогіка : загальна та мистецька : навч. посіб. – Т.: Навч. книга – Богдан, 2005. – 360 с. 20. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (70%): практичні завдання; індивідуальні дослідницькі завдання; Підсумковий контроль (30%): недиференційований залік.

Педагогічний практикум

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.O.16
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: Проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні та планувальні завдання і вирішувати проблеми в галузі архітектури та містобудування. • Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення; уміння працювати самостійно і в команді; уміння мотивувати людей та рухатися до спільних цілей;. здатність застосовувати теорії в області планування та адміністрування; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні; • Уміння фахово представляти результати досліджень – доповідати по суті, роз’яснювати окремі положення; • Застосування знань з теорії містобудування при підготовці занять;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Історія містобудування та садово-паркового мистецтва • Архітектурне проектування • Містобудівний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: Практикум передбачає засвоєння студентами методики порівняльного аналізу значних територіальних та окремих архітектурних об’єктів. Передпроектні дослідження як пропозицій архітектурно-планувального вирішення розбудови та модернізації міста, так і реалізованих об’єктів, повинні бути оформлені належним чином.
Рекомендована література: 1. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 2. Містобудівне проектування: Ч. 2: Проектування структурних елементів міста: .навч. посіб. /за ред.: Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 254 с. 3. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закЛьвів, які навчаються за напрямом «Архітектура» / Г. П. Петришин, У. І. Іваночко, Ю. В. Ідак, С. І. Топилко, Х. С. Бойко, Н. С. Соснова, О. П. Олешко, Л. Б. Гнесь ; за ред. Г. П. Петришин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 212 с.
Методи і критерії оцінювання: Дослідницька робота, проведена зі мтудентами. Публічна презентація, участь у дискусії. Публікація результатів та матеріалів, виконаних разом зі студентами.

Педагогічний практикум

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.O.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор:
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання:

Педагогічний практикум

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.O.18
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.арх., асистент Каплінська М.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання теоретико-методологічних основ та категоріального апарату професійної архітектурної педагогіки, сучасних підходів, методів, методик та засобів планування, організації та проведення освітньої діяльності архітектурної тематики з різними категоріями учнів; • вміння транслювати фахові знання, створювати власну базу навчальної інформації, проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального процесу; • планувати цілі та структуру навчального заняття, розробляти навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, застосовувати сучасні методи і прийоми презентації тенденцій архітектурної науки та практики; • здатність організовувати ефективну комунікативну діяльність, розв’язувати педагогічні задачі та ситуації • уміти застосовувати міждисциплінарний підхід в розгляді архітектурних питань, здійснювати критичний аналіз релевантної наукової літератури за спеціальністю, уміння планувати, організовувати та коригувати процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; • комплексно розкривати проблему засобами мультимедійної презентації та усного виступу, • здатність демонструвати інноваційність, високий ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, готовність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Джерельна база наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну Професійна педагогіка Понятійний та термінологічний апарат наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування,мистецтва та дизайну Супутні і наступні навчальні дисципліни: Риторика Управління науковими проектами Спеціальні методи дослідження в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна програма «Педагогічний практикум» передбачає вивчення основ архітектурної педагогіки та особливостей організації навчально-виховного процесу освітніх закладів різного типу; ознайомлення із світовим досвідом викладання архітектурних дисциплін і законодавчою нормативною базою неперервної освіти, освітніми стандартами, видами педагогічної діяльності, методами практичної роботи. Розглядаються питання дидактики, сучасних освітніх інновацій, методики проведення теоретичних і практичних занять, організації самостійної та дослідницької роботи, самонавчання у архітектурній науці та практиці. Вивчення дисципліни дозволяє апробувати методи збору та структурування інформації відповідно до проблем архітектурної науки і тематики курсового архітектурного проектування, набути досвід застосування набутих знань і вмінь у самостійному укладанні навчальних презентацій, підготовці різноманітних методичних матеріалів, плануванні та проведенні практичних занять з різним контингентом слухачів, роботу у віртуальному навчальному середовищі університету. За результатами самостійних досліджень студентам пропонується презентувати свою наукову тему, визначити її педагогічний потенціал. Індивідуальні дослідницькі завдання відповідають тематиці дисертаційної роботи аспіранта. Передбачена практична апробація результатів дослідницької роботи під час проведення занять за навчальними планами підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності «Архітектура та містобудування».
Рекомендована література: 1. Богданова І. М. Педагогічна інноватика: навч. посіб. / І. М. Богданова. – Одеса : «ТЕС», 2000. – 148 с. 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с. 3. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2004. — 243 с. 4. Дичківська І. М. Інноваціні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с. 5. Жигірь В.І. Професійна педагогіка: Навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернега; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор, 2012. – 336 с. 6. Закон України «Про вищу освіту» // Закон від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://vnz.org.ua \zakonodavstvo\111- zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu 7. Закон України «Про освіту» від 23.05. 1991 р. № 1069–ХII // Голос України. – 1991. – 26 черв. ; Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34.– http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ (дата звернення: 12.12.09). 8. Кайдановська О.О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі: монографія // О. О. Кайдановська. – Львів : Видавництво ЛП, 2013. – 368 с. 9. Козловська І.М. Теоретичні та методичні основи викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін: інтегративний підхід : [монографія] / І. Козловська та ін. ; за ред. Ірини Козловської, Клауша Лєніка. — Львів : Євросвіт, 2003. – 248 с. 10. Кравченко Л. М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера і освітнього лідера: Навч.-метод. посіб. – Полтава: Техсервіс, 2007. – 496 с. 11. Кудрявцев А. П., Степанов А. В. и др. Архитектурное образование: проблемы развития. — Изд. 2-е. — М.: Едиториал УРСС, 2009. — 152 с. 12. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. – К.: Знання, 2005–486 с. 13. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління / Мармаза Олександра Іванівна. – Х. : Основа, 2005. – 176 с. 14. Мелодинский Д. Л. Архитектурная пропедевтика : история, теория, практика / Д. Л. Мелодинский. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 312 с. 15. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ ВНЗ / В.Л. Ортинський. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. 16. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с. 17. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва / Г. М. Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с. 18. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища школа, 2004.— 422 с. https://studfile.net/preview/6489104/ 19. Професійна освіта: Словник: Навч. посіб. / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища шк., 2000. – 380 с. 20. Рудницька О. П. Педагогіка : загальна та мистецька : навч. посіб. / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2005. – 360 с. 21. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник / С.О.Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с. 22. Шаповал Н. Г. Основи архітектурного формоутворення : навч. посіб. / Н. Г. Шаповал. – К. : Основа, 2008. – 448 с.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (70%): практичні завдання; індивідуальні дослідницькі завдання Підсумковий контроль (30%): недиференційований залік