Міжнародний досвід охорони та збереження пам'яток історії та культури і пам'яткоохоронне законодавство України

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.M.28
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: д. арх., проф. Бевз М.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета вивчення дисципліни – надати аспірантові знання про теоретичні засади системи охорони об’єктів культурної спадщини у міжнародному вимірі. Висвітлити методологію розроблення та втілення у практику законотворчих положень щодо охорони та реставрації обєктів культурної спадщини, які опрацьовуються на міжнародному рівні зусиллями ЮНЕСКО та через діяльність спеціальних її комісій – ІКОМОСУ, ІКРОМу, Центру Світової Спадщини та інших. Розкрити роль засадових міжнародних документів угод, рекомендацій, хартій та директив у формуванні стратегії, методики та практичного втілення засобів охорони та реставрації конкретних видів спадщини – містобудування, архітектури, садів та парків, індустріальних об’єктів, мистецьких творів та ін. Завдання вивчення дисципліни: - оволодіння знаннями про структуру памяткоохоронної та консерваційно-реставраційної діяльності та їх інституційного та правового забезпечення на державному рівні (на прикладі передових країн та міжнародно апробованих моделей); - засвоєння принципових засад охорони та збереження спадщини шляхом вивчення міжнародних хартій: Вашингтонської хартії про охорону історичних міст, Флорентійської хартії про охорону історичних садів та парків, Краківської хартії про охорону архітектурної спадщини та ін.; - оволодіння передовим досвідом охорони архітектурно-містобудівної та мистецької спадщини. Ключове завдання - сформувати у аспірантів базу знань з методології охорони спадщини як інструментарію культурного розвитку держави та як четвертого економічного чинника її функціонування. У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен знати – сутність системи охорони об’єктів культурної спадщини у міжнародному вимірі, як міжнаціональну стратегію культурної політики. Розуміти наднаціональний вимір завдань охорони спадщини. У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен вміти: - застосувати передовий міжнародний досвід у галузі охорони та реставрації культурної спадщини на державному та локальному рівнях; - застосувати методологічний апарат охорони та реставрації пам’яток культурної спадщини у конкретній архітектурно-містобудівній діяльності, дослідницькій, управлінській, проектній та ін. - використати набуті знання для наукових та практичних робіт з досліджень і реставрації архітектурно-містобудівної спадщини України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи реставрації та реконструкції архітектурних об’єктів; Історія архітектури; Історія мистецтва; Критерії визначення категорій пам'яток мистецтва та архітектури і порядок внесення їх до Державного реєстру.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття курсу – Список світової спадщини ЮНЕСКО; міжнародна діяльність у сфері збереження та охорони культурної спадщини; надурядові міжнародні організації з охорони культурної спадщини. Система розроблення міжнародних норм, рекомендацій, директив зі збереження та охорони об’єктів культурної спадщини. Міжнародні конгреси ІКОМОС та їх значення. Діяльність ІКРОМ. Міжнародні хартії за їх цілевою методологічною спрямованістю на збереження та охорону конкретних видів спадщини. Застосування міжнародного досвіду у справі збереження та охорони культурної спадщини як важливого чинника у формуванні освітнього та економічного потенціалу та базису державного будівництва,
Рекомендована література: 1. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи. Гранада,1985 р. (ратифіковано Україною 2006 р.); 2. Європейська ландшафтна конвенція. Флоренція 2000 (ратифіковано Україною 2005 р); 3. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) // Пам’ятки України. - 1998. - № . - С. 130-132; 4. Охорона культурної спадщини. Збірник міжнародних документів. – Київ: АртЕк, 2002. – 136 с. 5. Міжнародні правові акти ЮНЕСКО "Міжнародна хартія про охорону історичних міст" [Пам’ятки України. - К., 1988. - № 2. - С. 39-40]. 6. Міжнародні правові акти ЮНЕСКО "Конвенція про захист всесвітньої культурної та природної спадщини" від 16 листопада 1972 р.; 7. Публікації: ICOMOS Documentation centre. 8. European quality principles for EU-funded interventions with potential impact upon cultural heritage. ICOMOS International, Paris, 2019. 66p. [Eng] ISBN 978-2-918086-25-3. [e-book] 9. Urban Heritage and Sustainability. Avgerinou-Kolonias, Sofia (ed.), RII, Hae Un (ed.). ICOMOS CIVVIH, 2017. 356 p., illus., bibl. 10. Rethinking Modernity: Architecture and Urban planning of the 20th Century, between Avant-Garde and Tradition. Ziesemer, John (ed.). Berlin, Karl Kramer Verlag Stuttgart, 2019. 192 p., illus. 11. Back to thе spirit of the Venice charter. Summary and conclusions of the seminar organized by ICOMOS France. Mouton, Benjamin (ed.), Schneider, Dominique (ed.). Paris, ICOMOS France, 2019. 43 p. 12. Protection and Reuse of Industrial Heritage: Dilemmas, Problems, Examples. Ifko, Sonja (ed.), Stokin, Mario (ed.). Ljubljana, ICOMOS Slovenija, 2018. 147 p. 13. The cultural landscape of the Wendland Circular Villages. Proceedings of the 2016 conference and annual meeting of ICOMOS CIAV held in Wendland, Germany, on September 28-October 2. Machat, Christoph (ed.). Berlin, Geymuller, Verlage fUr Architektur, Aachen, 2018, 111 p., illus. (ICOMOS Hefte des Deutschen Nationalkomitees, LXVII) [Eng] 14. Preserving transcultural heritage: Your way or my way? Questions on authenticity, identity and patrimonial proceedings in the safeguarding of architectural heritage created in the meeting of cultures. Actes du colloque tenu a Lisbonne, 5-8 juillet 2017, organise par ARTIS | Institute of History of Art, the School of Arts and Humanities of the University of Lisbon and ICOMOS portugal. Rodrigues dos Santos, joaquim (ed.). Casal de Cambra, Portugal, Caleidoscopio, 2017. 963 p., illus., bibl. Додаткова: 1. Правові акти з охорони культурної спадщини / упоряд. І. Касьяненко, Ю. Ліхой, ред. Тимофієнко В. - Київ: 1995. - 150 с.; 2. Інтернет ресурси сайту ЮНЕСКО; https://www.icomos.org/en; 3. Інтернет ресурси сайту ICOMOS та ICROM.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): виступи на семінарах, колоквіум. Підсумковий контроль (50%): виконання семестрової контрольної роботи, іспит.