Історичні парадигми та сучасні теорії в архітектурі та дизайні

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.M.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Крамарчук Христина Петрівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Аспірант засвоює основні знання усталених парадигм в теоріях і метатеоріях з архітектури та дизайну, дізнається про фактори та причини зміни парадигм. Основна увага приділяється міждисциплінарному підходу до викладання, тому студент знайомиться з парадигмами, що стосуються мистецтв в науках антропології, психології, семіотики, соціології, синергетики, філософії. У процесі вивчення дисципліни можна освоїти високий ступінь структурованого знання класичних, некласичних та пост-класичних парадигм і використовувати їх як методологічний інструментарій вивчення об’єктів архітектури та дизайну. Практичний курс також передбачає навчити аспіранта переводити свої знання на вищий рівень абстракції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Традиції і новаторство у розвитку європейської культури (8.022.00.O.5) 1 семестр Урбаністичні моделі і урбаністичний дизайн (8.191.00.O.6) 1 семестр Семіотика в проектній культурі (8.022.00.M.32) 4 семестр
Короткий зміст навчальної програми: 1. Поняття парадигми як універсальної концептуальної структури. Класичні, некласичні, пост-класичні наукові парадигми в архітектурі. 2. Парадигма жіночих початків буття в мистецтві первісного та давнього часу та його трансформація у моделях форм та часового простору до сьогодення. Моделі цілісного організму. 3. Історичний світогляд та часопросторові парадигми в архітектурі та дизайні. Реальний і «концептуальний часовий простір». Утопії в архітектурі. 4. Складові категоріальної парадигми поетики архітектури та дизайну. Нова поетика. Поняття антипоетики деконструктивізму 5. Семіотична парадигма в архітектурі та дизайні. Види архітектурних кодів. 6. Декартові вчення та парадигма статичної архітектури. Світоглядна парадигма та динамічна архітектура Лейбніца (маньєризм, бароко, комп'ютерне бароко). 7. Розвиток парадигми нелінійної архітектури. Організмічна теорія. 8. Нова альтернативна архітектурна поетика. Розширення парадигми формоутворення. Антропний принцип.
Рекомендована література: 1. От постмодернизма — к нелинейной архитектуре : Архитектура в контексте современной философии / И. А. Добрицына. — Москва: Прогресс-Традиция, 2004. — 416 с., ил. 2. А. А. Пучков. Поэтика античной архитектуры. — Киев: Феникс, 2008. — 992 с.: 3. Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных исследованиях в архитектуре: Монография/Под общ.ред.д-ра архит.С.А.Шубович.-Харьков:ХНАГХ, 2005.-311с. 4. Иконников А.В. Утопическое мышление и архитектура - М.: Издательство «Архитектура-С», 2004.- 400с. 5. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры ХХ века/ Перю с пол.М.В. Предтеченского; Под ред. В.Л.Глазычева.- М.: Стройиздат, 1990.- 286 с. 6.8. А. А. Пелипенко, И. Г. Яковенко. Культура как система. М.: Издательство «Языки русской культуры», 1998. - 376 с. ISBN 5-7859-0047-6
Методи і критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 40 балів за поточний контроль, виконавши практичні завдання. На іспиті максимум 60 балів. Щоб бути допущеним до іспиту, студент повинен набрати не менше 20 балів за поточний контроль. Іспит з предмету «Історичні парадигми та сучасні теорії в архітектурі та дизайні» проводиться в письмовій усній формі (50 балів за тестування та 10 балів усного іспиту). За правильні відповіді на 10 тестових питань студент отримує максимум 50 балів. 10 балів в усному опитуванні оцінюються так: 8 -10 балів - "відмінна" відповідь; 7 - 6 балів - "хороша" відповідь; 5 - 4 бали - "задовільна" відповідь; 0 - 3 бали - це "незадовільна" відповідь.