Спеціальні методи дослідження в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.M.32
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: Доц., к.арх. Ідак Юлія Володимирівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання: Знання підходів до комплексного дослідження об’єктів архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну; Знання сучасних підходів до дослідження об’єктів архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну; - уміння: Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні; Уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях. Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення; уміння працювати самостійно і в команді; уміння мотивувати людей та рухатися до спільних цілей; здатність застосовувати теорії в області планування та адміністрування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Джерельна база наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну; 2. Методологія наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування та дизайну; 3. Понятійний та термінологічний апарат наукових досліджень в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає засвоєння аспірантами спеціальних методів дослідження в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні.
Рекомендована література: 1. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закЛьвів, які навчаються за напрямом «Архітектура» / Г. П. Петришин, У. І. Іваночко, Ю. В. Ідак, С. І. Топилко, Х. С. Бойко, Н. С. Соснова, О. П. Олешко, Л. Б. Гнесь ; за ред. Г. П. Петришин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 212 с. 2. Важинський С.Е. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 3. Черкес Б.С., Лінда С.М. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ - початок ХХІ століть. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 384 с.
Методи і критерії оцінювання: Дослідницька робота, проведена зі студентами. Публічна презентація, участь у дискусії. Публікація результатів та матеріалів, виконаних разом зі студентами.