Проблеми синтезу мистецтв у художній культурі

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 8.191.00.M.29
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: д.і.н., проф. Тарас Я.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Задання вивчення дисципліни: Ознайомити аспірантів про поєднання різних мистецтв в художнє ціле, яке естетично організовує матеріальне і духовне середовище буття людини. Сформувати універсальні навики у дослідника, який розрізняє синтетичні мистецтва і окремі твори, побудовані на синтезі мистецтв і може знайти новий код, який може використовуватися за кількістю поєднаних мистецтв. У результаті виліченням модуля аспірант повинен: знати, як створюється мистецький твір, його ідейно-світоглядна, образна і композиційна єдність, спільність участі в художній організації простору і часу, узгодженість масштабів, пропорцій, ритму; як упорядковується в мистецтві якості, здатні активізувати його сприйняття, повідомляти йому багатоплановість, багатогранність ідеї. Вміти знайти співвідношення між мистецтвам, що беруть участь в синтезі; характеризувати твір у жанровому відношенні; виділяти найважливіші властивості видів і жанрів у мистецтві; застосовувати базові знання для створення архітектурних споруд на синтезі мистецтв, з’єднувати статичні мистецтва, архітектурно-художнім синтезом; здійснювати синтез на різних рівнях (інтер’єрі та екстер’єрі).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Переквізит: архітектури . містобудування, дизайн. - Кореквізит: аналітичні та інформаційні методи дослідження
Короткий зміст навчальної програми: Поняття синтез мистецтв, його завдання по створенню матеріального і духовного буття людини. Синтез мистецтв в історії архітектури. Проблеми синтезу мистецтва в художній культурі. Об’єкти просторово-пластичного синтезу : архітектура і монументальне мистецтво, архітектура та декоративно-прикладне мистецтво. Співвідношення між мистецтвами що беруть участь у синтезі (домінуючі, підпорядковані). Чинники, які народжують об’єднання видів мистецтва в новий синтетичний вигляд. Синтез тимчасових мистецтв (поезія, музика).
Рекомендована література: 1. Синтез мистецтв в архітектурі. - М., 1963 2. Синтез мистецтв і архітектура громадських будівель. - М., 1974. 3. Damaz P.F. Art in European Architecture. – N.Y., 1956
Методи і критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах. - Підсумковий контроль (70%): виконання модульної контрольної роботи, іспит.