Сучасні напрямки наукових досліджень в галузі будівництва та цивільної інженерії

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати про сучасні тенденції розвитку теорії і практики будівництва та цивільної інженерії. - знати класичну та сучасну наукову інструментарію дослідження в галузі будівництва та цивільної інженерії. - здатність обирати та ефективно використовувати методи і методологію наукових досліджень, уміло використовувати фізичні та математичні експерименти при виконанні наукових досліджень. - уміння здійснювати кількісне та якісне оцінювання результатів наукових досліджень та можливість інтегрування знань з суміжних дисциплін при розв'язанні інженерних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Енерго- та ресурсоощадні технології у будівництві Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів
Короткий зміст навчальної програми: Планування експерименту в наукових дослідженнях. Оброблення результатів експериментальних досліджень. Методи оптимізації. Нормативна база стандартизації та метрологічне забезпечення в галузі будівництва та цивільної інженерії Основні відомості про якість будівельних виробів, будівельних конструкцій та інженерних мереж Порядок проведення сертифікацій готової продукції. Основи метрологічного забезпечення інженерних експериментів. Відтворюваність та достовірність експерименту. Нормативна база. Класифікація методик обстежень будівель та інженерних мереж.
Методи та критерії оцінювання: • виконання контрольної роботи, усне опитування (50%) • підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: 1. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Саницький М.А. та ін. – К.: УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360с. 2. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник /Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. -132 с. 3.Гоц В.І. Бетони і будівельні розчини / Гоц В.І. – К.: ТОВ УВПК, 2003. – 472 с. 4.Бліхарський З.Я. Залізобетонні конструкції в агресивному середовищі за дії навантаження та їх підсилення. Монографія. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 296 с. 5.Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.: Изд-во АСВ, 2003 – 500 с. 6.Баженов Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны / Ю.М. Баженов, В.С. Демьянова, В.И. Калашников. – М.: АСВ, 2006. – 368 с.