Динаміка будівельних конструкцій та споруд

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.M.12
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Опір матеріалів та будівельна механіка
Лектор: д. т. н., професор Харченко Євген Валентинович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • мати системні знання з прикладної теорії механічних коливань і стійкості руху та способів їх застосування для розв'язування практичних задач динаміки будівельних конструкцій та споруд; • вміти здійснювати математичне моделювання і проводити наукові дослідження вільних і вимушених коливань, а також хвильових процесів у механічних системах будівельних конструкцій та споруд; • мати ерудицію про основні напрямки розвитку і перспективи практичного застосування науки з динаміки та міцності будівельних конструкцій та споруд.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Філософія і методологія науки; • Сучасні напрямки наукових досліджень в галузі будівництва та цивільної інженерії.
Короткий зміст навчальної програми: Лінійні системи з одним ступенем свободи та системи зі скінченним числом ступенів свободи. Системи з нелінійними характеристиками. Наближені методи дослідження вільних і вимушених коливань у нелінійних системах. Коливання стрижнів як систем з розподіленими параметрами. Наближені і чисельні методи розрахунку коливань. Розрахунки на коливання стрижнів змінного перерізу та балок на пружній основі. Розрахунок споруд на вітрові навантаження та на сейсмічні впливи. Способи боротьби з вібраціями.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, розрахунково-графічні роботи (40%); • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Тимошенко С. П., Янг Д. Х., Уивер У. Лщлебания в инженерном деле / Пер. с англ. Л. Г. Корнейчука; Под ред. Э. И Григолюка. – М.: Машиностроение, 1985. – 472 с. 2. Василенко М. В., Алексейчук О. М. Теорія коливань і стійкості руху. – К.: Вища школа, 2004. – 525 с. 3. Баженов В. А., Перельмутер А. В., Шишов О. В. Будівельна механіка. Компютерні технології: Підручник / За заг. ред. В. А. Баженова. – К.: Каравела, 2015. – 696 с.