Інноваційні технології теплогазозабезпечення будівель

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.M.10
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: докт. техн. наук, професор Желих В.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • визначати технологію теплозабезпечення будівель, яка є доцільною для підтримання їх теплового стану. • знати сучасний стан і перспективи розвитку систем теплозабезпечення. • вміти оцінити наукову проблему ефективного використання систем теплозабезпечення і знаходити шляхи її вирішення. • вибирати раціональні методи наукових досліджень проблеми теплозабезпечення будівель та споруд. • здійснювати техніко-економічне обґрунтування прийнятих науково-технічних рішень для умов раціонального функціонування систем. • розробляти системи теплозабезпечення на основі існуючих методик та рекомендацій, а також результатів наукових досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • теплопостачання; • опалення; • теплогенеруючі установки; • використання вторинних енергоресурсів; • нетрадиційні джерела енергії.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Інноваційні технології систем теплогазозабезпечення будівель» передбачає вивчення сучасних технологій підтримання теплового стану будівель і споруд. Питання, які розглядаються під час вивчення дисципліни є вельми актуальними, оскільки торкаються проблем енергоощадності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві. В навчальному курсі висвітлюються актуальні питання зменшення споживання традиційних органічних видів палива та перехід на альтернативні джерела енергії у системах теплопостачання. Розглядаються методологічні основи наукового підходу енергетичного аудиту будівель та споруд.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: письмові звіти з самостійної роботи, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60%, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Желих В.М., Козак Х.Р. «Інноваційні технології теплогазозабезпечення будівель»: Конспект лекцій. Львів, НУ”ЛП”, 2019 р., 110 с. 2. Желих В.М., Возняк О.Т., Юркевич Ю.С. “Нетрадиційні джерела енергії“: Конспект лекцій. Львів, НУ”ЛП”, 2009 р. 84 с. 3. Возняк О.Т., Юркевич Ю.С., Желих В.М. «Оптимізація режимів роботи систем теплогазозабезпечення і вентиляції»: Конспект лекцій. Львів, НУ”ЛП”, 2008 р. 57 с. 4. ДСТУ А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель, 2015 р., 140 с. 5. Вольфганг Файст. Основные положения проектирования пассивных домов. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008 р., 320с. 6. ДБН В.2.6.-31: 2016. Теплова ізоляція будівель. – К.: Мінбуд України, 2016 р., 31 с.