Гідрологія урбанізованих територій

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.M.7
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Жук Володимир Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • засвоєння теорій формування поверхневого стоку на урбанізованих територіях; • знання закономірностей руху дощових стічних вод на забудованих територіях та у водовідвідних мережах і спорудах; • знання теорії регулювання поверхневого стоку на забудованих територіях та практичних методів і засобів для здійснення такого регулювання; • набуття практичних знань та вмінь з моделювання систем дощового водовідведення із застосуванням методів і споруд для регулювання поверхневого стоку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Аналітичні та чисельні методи досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Концепція, задачі та методи управління поверхневим стоком на забудованих територіях. Конструктивні особливості споруд для регулювання поверхневого стоку. Математичні моделі "дощові опади - поверхневий стік". Принципи розрахунку гідрографів поверхневого стоку. Теорії та моделі інфільтрації поверхневого стоку. Використання програмного комплексу SWMM для моделювання дощового стоку в системах водовідведення. Вплив топогеодезичних параметрів басейна стоку та конфігурації дощової водовідвідної мережі на гідрографи стоку. Накопичувальні та регулювальні резервуари дощових стічних вод: теоретичні засади та практичні аспекти застосування. Регулювання дощового стоку на забудованих територіях за допомогою споруд фільтраційного типу. Регулювання дощового стоку на забудованих територіях за допомогою систем «зелених» дахів та водопроникних удосконалених покриттів. Використання очищеного поверхневого стоку на технічні потреби. Техніко-економічні та екологічні аспекти керування поверхневим стоком.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30 %); підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування – К.: Мінрегіонбуд України, 2013. - 128 c. 2. Алексеев М.И., Курганов А.М. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий: Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ. - 2000. - 352 с. 3. Ткачук С.Г., Жук В.М. Регулювання дощового стоку в системах водовідведення: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 216 с. 4. Storm Water Management Model. User’s Manual. Version 5.0. EPA/600/R-05/040 / Lewis A. Rossman. - Cincinnati: National Risk Management Research Laboratory. - 2009. - 276 p.