Теорія турбулентних потоків

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.M.16
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Проф., д. т. н. Чернюк Володимир Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Засвоєння основних алгоритмів і концепцій побудови розрахункових моделей окремих задач гідромеханіки й опанування особливостей їх розв’язування. • Закріплення навиків застосування рівнянь Бернуллі, Ейлера, Нав'є-Стокса та Рейнольдса. • Набуття необхідних знань для розв’язування за допомогою названих рівнянь конкретних задач, які виникають в інженерній і науковій практиці. • Уміння оцінювати надійність роботи та безпеку експлуатації сучасних гідравлічних і гідротехнічних систем і їх вплив на довкілля.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Аналітичні та чисельні методи досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Теорія турбулентних потоків» направлена на розвиток у аспірантів навиків застосування сучасних методів розв’язування задач гідромеханіки з застосуванням диференціальних рівнянь Бернуллі, Ейлера, Нав'є-Стокса, Рейнольдса. Глибше знайомить аспірантів з розрахунками складних гідравлічних систем і гідротехнічних споруд, які знаходяться в умовах дії статичних і динамічних навантажень рідин і їх потоків. Цей предмет навчає методів оцінки надійності роботи гідравлічних систем і передбачення їх впливу на довкілля.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (100 %)
Рекомендована література: 1. Чугаев Р. Р. Гидравлические термины. – Москва: Высшая школа, 1974. – 104 с. 2. Яхно О. М. Напірні потоки зі змінними характеристиками: монографія / О. М. Яхно, В. В. Чернюк , Р. М. Гнатів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 408 с. 3. Чернюк В. В. Гідротехнічні споруди: навчальний посібник / В. В. Чернюк, О. Г. Гвоздецький, А. В. Мусієнко. – Львів: НУ Львівська політехніка, 2017. – 208 с. 4. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учебное пособие. В 10 т. Т. VI. Гидродинамика. – Москва: Наука, 1988. – 736 с. 5. Чугаев Р. Р. Гидравлика: Учебник. – Ленинград: Энергоиздат, 1982. – 672 с.