Експериментальні та теоретичні дослідження сучасних конструкцій та споруд

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.M.8
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: д.т.н., професор Кущенко Володимир Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність обирати та ефективно використовувати методи фізичних і чисельних експериментів; • уміння інтерпретувати результати теоретичних і експериментальних досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика. • Теорія пружності; • Будівельна механіка.
Короткий зміст навчальної програми: Об’єкт і предмет експериментальних досліджень в будівельних науках . Класифікація експериментальних методів дослідження будівельних конструкцій. Експериментальні дослідження реальних об’єктів. Експериментальні дослідження на фізичних моделях. Експериментальні дослідження на макетах. Експериментальні дослідження на аналогових моделях. Оптимізація експерименту. Інтерпретація результатів експериментальних досліджень.
Методи та критерії оцінювання: іспит
Рекомендована література: 1. Основи методології та організації наукового дослідження: Навч. посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів/за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010 – 352 с. 2. Городецкий А.С., Шмуклер В.С. и др. Информационные технологии расчёта и проектировния строительных конструкций. К.Х., 2003. 3.Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа. – Томск: АО «Издательство НТЛ», 1997. – 396 с. 4. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник/ Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128с.