Інноваційні енерго-та ресурсозберігаючі технології виробництва будівельних матеріалів і виробів

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.M.9
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: професор Саницький Мирослав Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здобути адекватні знання та розуміння, що відносяться до спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності; • системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; • використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інформаційні технології в наукових дослідженнях • Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій • Інформаційно-економічне моделювання в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає розгляд принципів побудови сучасних композиційних матеріалів та властивостей розчинів та бетонів як композиційних матеріалів. Особливості монолітного бетонування та малоенергомісткі технології виготовлення збірного залізобетону. Прогресивні методи виробництва вібропресованих бетонних виробів. Технологія виготовлення бетонів, що відрізняються підвищеними фізико-механічними характеристиками з використанням армуючих компонентів волокнистої будови (фібробетонів). Технологія високофункціональних бетонів нового покоління. Технологія модифікованих будівельних розчинів. Корозія бетону і залізобетону.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Саницький М.А. та ін. – К.: УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360с. 2. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник /Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. -132 с. 3. Гоц В.І. Бетони і будівельні розчини / Гоц В.І. – К.: ТОВ УВПК, 2003. – 472 с.