Педагогічний практикум

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.O.18
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н., професор Саницький Мирослав Андрійович д.т.н., доцент Марущак Уляна Дмитрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • продукувати інноваційні наукові ідеї, володіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності; • самостійно пропонувати нові методи і методики досліджень та сучасні технології в задачах будівництва та цивільної інженерії; • здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Професійна педагогіка; • Сучасні напрямки наукових досліджень в галузі будівництва та цивільної інженерії; • Академічне підприємництво.
Короткий зміст навчальної програми: Педагогічний практикум є обов’язковим компонентом освітньої складової освітньо-наукової програми для здобуття ступеня доктора філософії і направлений на здобуття знань, вмінь, навиків у аспірантів практичної діяльності у напрямку здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі, зокрема викладання дисциплін зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» у інституті будівництва та інженерії довкілля за погодженням з науковим керівником та під організаційно-методичним керівництвом викладача інституту, науково-методичну роботу з цієї дисципліни, організацію навчальної діяльності студентів.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика набутих знань та вмінь виконується на основі захисту аспірантом звіту. Семестровий контроль з педагогічного практикуму проводиться у формі недиференційованого заліку.
Рекомендована література: 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - 3-тє вид., випр. К.: Знання-Прес, 2008. 447 с. 2. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. Xарків: “ОВС”, 2012. 287 с. 3. Мойсеюк Н. Є Педагогіка : навчальний посібник. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ, 2009. 656 с. 4. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. – 4-те вид., стереотип. К.: Академвидав, 2012. 616 с.

Педагогічний практикум

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.O.19
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: к.т.н., доцент Холод Петро Федорович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • продукувати інноваційні наукові ідеї, володіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності; • самостійно пропонувати нові методи і методики досліджень та сучасні технології в задачах будівництва та цивільної інженерії; • здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Професійна педагогіка; • Сучасні напрямки наукових досліджень в галузі будівництва та цивільної інженерії; • Академічне підприємництво.
Короткий зміст навчальної програми: Педагогічний практикум є обов’язковим компонентом освітньої складової освітньо-наукової програми для здобуття ступеня доктора філософії і направлений на здобуття знань, вмінь, навиків у аспірантів практичної діяльності у напрямку здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі, зокрема викладання дисциплін зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» у інституті будівництва та інженерії довкілля за погодженням з науковим керівником та під організаційно-методичним керівництвом викладача інституту, науково-методичну роботу з цієї дисципліни, організацію навчальної діяльності студентів.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика набутих знань та вмінь виконується на основі захисту аспірантом звіту. Семестровий контроль з педагогічного практикуму проводиться у формі недиференційованого заліку.
Рекомендована література: 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - 3-тє вид., випр. К.: Знання-Прес, 2008. 447 с. 2. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. Xарків: “ОВС”, 2012. 287 с. 3. Мойсеюк Н. Є Педагогіка : навчальний посібник. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ, 2009. 656 с. 4. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. – 4-те вид., стереотип. К.: Академвидав, 2012. 616 с.

Педагогічний практикум

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.O.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Жук Володимир Михайлович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Продукувати інноваційні наукові ідеї, володіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у в галузі будівництва і цивільної інженерії на міжнародному та національному рівні. 2. Застосовувати отримані знання з суміжних предметних сфер для обґрунтування нових теоретичних та практичних рекомендацій в області будівництва та цивільної інженерії. 3. Самостійно виконувати експериментальні наукові дослідження та оцінювати доцільність використання існуючих методів випробувань. 4. Самостійно пропонувати нові методи і методики досліджень та сучасні технології в задачах будівництва та цивільної інженерії. 5. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Професійна педагогіка • Сучасні напрямки наукових досліджень в галузі будівництва та цивільної інженерії
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні методи проведення наукових досліджень в області будівництва та цивільної інженерії. Український та закордонний наукові доробки та практичний досвід у галузі будівництва та цивільної інженерії. Педагогічні методики і технології на рівні реалізації розроблених програм навчальних дисциплін та для викладання професійно-орієнтованих дисциплін в галузі будівництва та цивільної інженерії. Передача та поширення фахових знань. Сучасна база знань про освіту. Філософська методологія наукового пізнання та психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (100 %)
Рекомендована література: 1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до2021 року // Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. 2. Козловський Ю.М. Моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект: [Монографія] - Львів: СПОЛОМ, 2012. - 484 с. 3. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: монографія. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. - 460 с. 4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 5. Scientific Research in Education / Editors R. J. Shavelson, L. Towne // Committee on Scientific Principles for Education Research, National Research Council. - National Academy Press, Washington, DC. 2002. - 209 p.

Педагогічний практикум

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.O.21
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: кандидат техн. наук, доцент Шаповал С.П.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Глибинні знання концептуально-методологічних та методико-прикладних засад будівництва в історичному та сучасному ракурсах, його понятійно-категорійного апарату та практичного досвіду. 2. Ґрунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. 3. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. 4. Уміння вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю, формувати наукові тексти в письмовій формі, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби. 5. Здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, самовдосконалюватись впродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • сучасні напрямки наукових досліджень в галузі будівництва та цивільної інженерії; • професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Педагогічний практикум є обов’язковим компонентом освітньої складової освітньо-наукової програми для здобуття ступеня доктора філософії і направлений на здобуття знань, вмінь, навиків у аспірантів практичної діяльності у напрямку здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі, зокрема викладання дисциплін зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» у інституті будівництва та інженерії довкілля за погодженням з науковим керівником та під організаційно-методичним керівництвом викладача інституту, науково-методичну роботу з цієї дисципліни, організацію навчальної діяльності студентів.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика набутих знань та вмінь виконується на основі захисту аспірантом звіту. Семестровий контроль з педагогічного практикуму проводиться у формі недиференційованого заліку. За результатами проведення педагогічного практикуму аспірант оформляє звіт. Обсяг звіту з проходженням практикуму становить 20–30 сторінок машинописного тексту формату А4, на оформлення якого відводиться тиждень наприкінці практикуму.
Рекомендована література: 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 560 с. 2. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках. – М., 1997. – С.22. 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. 4. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене /За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с.

Педагогічний практикум

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.O.22
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: д.т.н., професор Солодкий Сергій Йосифович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • володіння методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішування комплексних проблем в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності; • уміння самостійно виконувати експериментальні наукові дослідження та оцінювати доцільність використання існуючих методів випробувань
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Професійна педагогіка. • Сучасні напрямки наукових досліджень в галузі будівництва та цивільної інженерії; • Академічне підприємництво.
Короткий зміст навчальної програми: Методологія проведення практичних, лабораторних робіт. Методологія підготовки та читання лекцій. Принципи дистанційного навчання. Основи системного аналізу. Основи математичної статистики. Підготовка тез доповіді. Написання наукової статті з проблеми дослідження.
Методи та критерії оцінювання: недиференційований залік.
Рекомендована література: 1. Основи методології та організації наукового дослідження: Навч. посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів/за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010 – 352 с. 2. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник/ Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128 с.