Сучасні методи і технології геодезії та землеустрою

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Лектор: Доцент, к.т.н. Цюпак Ігор Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати про сучасні методи і технології, зокрема супутникові, що застосовуються в геодезії та землеустрої. 2. Знати будову і функціонування існуючих глобальних навігаційних супутникових систем та їх застосування в геодезії та землеустрої. 3. Вміння застосовувати методи супутникової геодезії для розв’язання задач геодезії та землеустрою.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: 1. Супутникова геодезія та сферична астрономія. 2. Методи опрацювання GNSS вимірювань. 3. Інформаційні GNSS-ресурси. 4. Вища геодезія. 5. Землеустрій.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Будова і функціонування систем GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. 2. Диференціальне GNSS (DGNSS). Системи функціонального доповнення космічного і наземного базування (мережі активних референцних станцій). Способи передачі інформації. 3. Системи координат (інерціальна і земна) і часу, що застосовуються у супутниковій геодезії. 4. Методи визначення координат пунктів за GNSS-вимірами. 5. Пакети комп’ютерних програм для опрацювання GNSS-вимірів. 6. Етапи опрацювання спостережень GNSS. 7. Методи вирішення завдань геодезії та землеустрою супутниковими технологіями (GNSS-знімання, точне землевпорядкування, GNSS-інженерія).
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40 балів): - захист практичних робіт, - усне та фронтальне опитування. Підсумковий контроль – екзамен (60 балів): - тестовий контроль, - письмове опитування.
Рекомендована література: 1. Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система визначення місцезнаходження (GPS). Теорія і практика. – К.: Наукова думка, 1996. 2. Антонович К.М. Использование спутниковых навигационных систем в геодезии. В 2 т. Монография/К.М.Антонович, М.: ФГУП «Картгеоцентр». 2006.- 694 с. 3. Соловьев Ю. А. Системы спутниковой навигации / Ю. А. Соловьев. — М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2000. — 270 с. 4. Ahmed El-Rabbany Introduction to GPS. The Global Positioning System. 2002. – 193 p. 5. Seeber, Satelite Geodesy: 2nd completely and extended edition. – New York, Walter de Gruyter, 2003. 6. Мережа референцних GNSS станцій [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakpos.zakgeo.com.ua/ 7. The International GNSS Service (IGS) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html 8. SOPAC [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://sopac.ucsd.edu/cgi-bin/dbShowArraySitesMap.cgi.

Сучасні методи і технології геодезії та землеустрою

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.004
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна

Сучасні методи і технології геодезії та землеустрою

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.006
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: д.т.н. Губар Ю.П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері геодезії та землеустрою на міжнародному та національному рівні. ЗК1. Глибинні знання в галузі геодезії, фотограмметрії, кадастру та землеустрою, картографії та дистанційного зондування. ЗК3. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. ФК1. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх виконання; ФК2. Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної оцінки точності та вибору технологій проектування і виконання прикладних професійних завдань. ФК4. Застосування фахової термінології в усній та письмовій формах рідною чи іноземною мовами. ФК6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та комплексів, зокрема з метою підвищення їх ефективності та точності. ФК7.Здатність інтерпретувати результати власних експериментів та брати участь у наукових дискусіях із досвідченими науковцями галузі, стосовно наукового та практичного значення отриманих результатів. ЗН1. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та теоретико-прикладних засад принаймні в одній з областей геодезії та землеустрою: геодезія; картографія; землеустрій та кадастр;оцінка землі та нерухомого майна; геоінформаційні системи і технології; фотограмметрія та дистанційне зондування. ЗН2. Здатність продемонструвати знання новітніх технологій, формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. УМ2. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер геоматики для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УМ3. Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження. УМ6. Здійснювати математико-статистичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері геоматики. АіВ1. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки. Іноземна мова для академічних цілей. Професійна педагогіка. Академічне підприємництво. Педагогічна практика. Світові кадастрові системи.
Короткий зміст навчальної програми: Виникнення і розвиток кадастрової діяльності. Кадастрові системи в світі. Кодування та класифікація інформації в кадастрі. Вивчення дисципліни необхідне аспірантам, які претендують на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Однією з найактуальніших проблем ринкових перетворень в Україні є створення єдиної кадастрово-реєстраційної системи, основними функціями якої будуть реєстрація земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та прав на них, сприяння розвитку і прозорості ринку землі, створенню його інформаційної інфраструктури, запровадженню іпотеки земельних ділянок, підвищенню ефективності та об'єктивності оподаткування, створенню привабливих умов для інвестицій і забезпечення їх захисту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (разом 40 балів): захист практичних робіт згідно із призначеним викладачем терміном – 20 балів, усне опитування – 10 балів, активність, внесення пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо – 10 балів. Екзаменаційний контроль - 60 балів (письмова компонента - тестування 50 балів, усна компонента 10 балів).
Рекомендована література: 1. Кадастр територій: навч. посібник / І. Перович, В. Сай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 264 с. 2. Кадастрові системи, як ефективний механізм державного управління. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/inek/2013_3/65.pdf. 3. Cadastral information system - A resource for the e.u. policies - Overview On The Cadastral Systems Of The E.U. Member States // Permanent Comittee On Cadastre In The European Union. Режим доступу - http: // www.eurocadastre.org / pdf / Cadastral%20systems_III_2009.pdf - назва з екрану. 4. Land Administration for sustainable Development / Jan Williamson, Stig Enemark, Jude Wallace, Abbas Rajabifard. – New York. Esri Press. – 2010. – 487 p. 5. Lemmen C.,.Oosterom P. The land Administration Do-main Model Standard. International FJG workshop on the Land Administration Domain Model 24-25 September 2013, Kuala Lumpur, Malaysia p. 1-20.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Сучасні методи і технології геодезії та землеустрою

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.007
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна

Сучасні методи і технології геодезії та землеустрою

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.005
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна