Дослідницькі методи у геодезії та землеустрої

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Лектор: д.т.н. Заблоцький Ф. Д.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання емпіричних та теоретичних методів досліджень. 2. Знання сучасних Інтернет порталів, які надають геодезичні дані. 3. Вміння візуалізувати дані. 4. Знання методів опрацювання та аналізу даних. 5. Вміння робити висновки та представляти їх результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Дослідницькі методи у геодезії» дає відомості щодо використання емпіричних та теоретичних методів дослідження. Надає інформацію про використання основних геодезичних інтернет порталів, за допомогою яких можна отримати різноманітні геодезичні дані. В курсі вивчаються методи візуалізації даних. В курсі дисципліни присутнє ознайомлення із програмним забезпеченням, що значно розширює практичні можливості проведення досліджень та інтерпретації отриманих результатів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: захист лабораторних робіт, поточні тестові завдання. Підсумковий контроль: екзамен
Рекомендована література: 1. Белуха М.Т. Основи наукових досліджень.-К.: Вища шк., 1997.-271 с. 2. National Oceanic and Atmospheric Administration. Електронний ресурс: https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/ . 3. EUREF Permanent GNSS Network. Електронний ресурс: https://www.epncb.oma.be/.

Дослідницькі методи у геодезії та землеустрої

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Дослідницькі методи у геодезії та землеустрої

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: д.т.н. Ступень Н.М., к.т.н. Маланчук М.С.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері геодезії та землеустрою на міжнародному та національному рівні. ЗК1. Глибинні знання в галузі геодезії, фотограмметрії, кадастру та землеустрою, картографії та дистанційного зондування. ЗК3. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. ФК1. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх виконання; ФК2. Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної оцінки точності та вибору технологій проектування і виконання прикладних професійних завдань. ФК3. Уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності. ФК4. Застосування фахової термінології в усній та письмовій формах рідною чи іноземною мовами. ФК7. Здатність інтерпретувати результати власних експериментів та брати участь у наукових дискусіях із досвідченими науковцями галузі, стосовно наукового та практичного значення отриманих результатів. ЗН1. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та теоретико-прикладних засад принаймні в одній з областей геодезії та землеустрою: геодезія; картографія; землеустрій та кадастр;оцінка землі та нерухомого майна; геоінформаційні системи і технології; фотограмметрія та дистанційне зондування. ЗН2. Здатність продемонструвати знання новітніх технологій, формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. ЗН3. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, соціальному, екологічному, економічному контексті та управління проектами. ЗН4. Здатність працювати результативно в групах, щоб отримати, локалізувати та опрацювати дані для вирішення завдання дослідження та брати відповідальність за організацію роботи. УМ1. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. УМ2. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер геоматики для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УМ3. Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження. УМ5. Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. УМ6. Здійснювати математико-статистичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері геоматики. КОМ2. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. АіВ1. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки. Іноземна мова для академічних цілей. Професійна педагогіка. Академічне підприємництво. Педагогічна практика. Світові кадастрові системи.
Короткий зміст навчальної програми: Виникнення і розвиток кадастрової діяльності. Кадастрові системи в світі. Кодування та класифікація інформації в кадастрі. Вивчення дисципліни необхідне аспірантам, які претендують на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Однією з найактуальніших проблем ринкових перетворень в Україні є створення єдиної кадастрово-реєстраційної системи, основними функціями якої будуть реєстрація земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та прав на них, сприяння розвитку і прозорості ринку землі, створенню його інформаційної інфраструктури, запровадженню іпотеки земельних ділянок, підвищенню ефективності та об'єктивності оподаткування, створенню привабливих умов для інвестицій і забезпечення їх захисту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (разом 40 балів): захист практичних робіт згідно із призначеним викладачем терміном – 20 балів, усне опитування – 10 балів, активність, внесення пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо – 10 балів. Екзаменаційний контроль - 60 балів (письмова компонента - тестування 50 балів, усна компонента 10 балів).
Рекомендована література: 1. Кадастр територій: навч. посібник / І. Перович, В. Сай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 264 с. 2. Кадастрові системи, як ефективний механізм державного управління. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/inek/2013_3/65.pdf. 3. Cadastral information system - A resource for the e.u. policies - Overview On The Cadastral Systems Of The E.U. Member States // Permanent Comittee On Cadastre In The European Union. Режим доступу - http: // www.eurocadastre.org / pdf / Cadastral%20systems_III_2009.pdf - назва з екрану. 4. Land Administration for sustainable Development / Jan Williamson, Stig Enemark, Jude Wallace, Abbas Rajabifard. – New York. Esri Press. – 2010. – 487 p. 5. Lemmen C.,.Oosterom P. The land Administration Do-main Model Standard. International FJG workshop on the Land Administration Domain Model 24-25 September 2013, Kuala Lumpur, Malaysia p. 1-20.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Дослідницькі методи у геодезії та землеустрої

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Дослідницькі методи у геодезії та землеустрої

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна