Педагогічна практика

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.017
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.019
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: д.т.н., доц. Губар Ю.П.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері геодезії та землеустрою на міжнародному та національному рівні. ЗК2. Демонструвати прихильність та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей та поведінки в наукових дослідженнях. ЗН5. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. УМ7. Вести наукову бесіду та дискусію українською та іноземною мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити педагогічну роботу. КОМ1. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: усі фахові дисципліни, немає
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з основними документами, що забезпечують і супроводжують реалізацію навчального процесу в університеті (навчальні плани, робочі програми та ін.). Ознайомлення з вимогами до написання навчально-методичної літератури, в першу чергу із правилами розробки методичних вказівок до проведення лабораторних занять. Підготовка до проведення пробних лабораторних занять з двох-трьох навчальних дисциплін – за погодженням з науковим керівником, за профілем відповідної кафедри дисциплін. Проведення лабораторних занять та забезпечення поточного контролю виконання плану робіт. Підготовка до проведення пробної лекції з комп’ютерною презентацією – за профілем дисциплін кафедри. Проведення пробної лекції з обговоренням результатів.
Методи та критерії оцінювання: Виконання завдань на практичних заняттях:25 Оцінка прочитаної лекції:15 Оцінка проведених лабораторних занять:20 Контрольний захід(залік): 40 Разом: 100
Рекомендована література: 1. Дубасенюк О.А. Професійно-педагогічні задачі : типологія та технологія розв’язання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Дубасенюк, О.В. Вознюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 272 с. 2. Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії : [монографія] / І.А. Зязюн. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с. 3. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації : практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омельяненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 167 с. 4. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К. : Богданова А.М., 2008. – 376 с. 5. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач : навч. посіб. / Л. О. Мільто – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 156 с 6. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навч. посібник / П.М. Щербань. – К. : Вища школа, 2004. – 207 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Педагогічна практика

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.O.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна