Методологія реєстрації об'єктів нерухомого майна

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.M.041
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: д.т.н. Губар Ю.П.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері геодезії та землеустрою на міжнародному та національному рівні. ЗК1. Глибинні знання в галузі геодезії, фотограмметрії, кадастру та землеустрою, картографії та дистанційного зондування. ФК1. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх виконання; ФК4. Застосування фахової термінології в усній та письмовій формах рідною чи іноземною мовами. ФК6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та комплексів, зокрема з метою підвищення їх ефективності та точності. ЗН1. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та теоретико-прикладних засад принаймні в одній з областей геодезії та землеустрою: геодезія; картографія; землеустрій та кадастр;оцінка землі та нерухомого майна; геоінформаційні системи і технології; фотограмметрія та дистанційне зондування. УМ1. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. УМ2. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер геоматики для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УМ6. Здійснювати математико-статистичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері геоматики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: Світові кадастрові системи. Супутні і наступні: Прогнозування розвитку територій.
Короткий зміст навчальної програми: Державна реєстрація прав на нерухоме майно відіграє важливу роль у процесі реалізації функцій держави стосовно захисту прав власників, виступає чинником гарантування здійснення такого захисту, офіційного визнання і юридичного закріплення прав власників на об’єкти нерухомого майна. Досвід зарубіжних країн із розвинутими ринковими відносинами свідчить, що цілісна, стабільна та постійно діюча автоматизована систе¬ма реєстрації нерухомості є одним із головних елементів механізму регулювання майнових правовідносин. Впровадження такої системи реєстрації нерухомості сприятиме належним умовам для функціонування в Україні цивілізованого ринку нерухомості, вдосконалення системи оподаткування, а також матиме позитивний вплив на приватизаційні процеси та сприятиме інтеграції в європейську правову систему.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольні роботи (40%); • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Мерзляк А.В. Земельний кадастр у структурі державного управління земельними ресурсами: монографія / А.В. Мерзляк, В.А. Боклаг. – Запоріжжя, 2008. – 100 с. 2. Cadastral information system - A resource for the e.u. policies - Overview On The Cadastral Systems Of The E.U. Member States // Permanent Comittee On Cadastre In The European Union. Режим доступу - http: // www.eurocadastre.org / pdf / Cadastral%20systems_III_2009.pdf - назва з екрану. 3. Land Administration and information – GLTN www.gltri.net/index. Заг. з екрану. 4. Land Administration for sustainable Development / Jan Williamson, Stig Enemark, Jude Wallace, Abbas Rajabifard. – New York. Esri Press. – 2010. – 487 p. 5. Lemmen C.,.Oosterom P. The land Administration Do-main Model Standard. International FJG workshop on the Land Administration Domain Model 24-25 September 2013, Kuala Lumpur, Malaysia p. 1-20. 6. United State Departement of the Interior, Bureau of Land Management, Cadastral Survey. Specification for Descriptions of Land: For use in Land Ordess, executive ordess, proclamations, Federal register documents and Land description databases. Електронний ресурс.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).