Світові кадастрові системи

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.M.043
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: д.т.н., Губар Ю.П.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері геодезії та землеустрою на міжнародному та національному рівні. ЗК1. Глибинні знання в галузі геодезії, фотограмметрії, кадастру та землеустрою, картографії та дистанційного зондування. ФК1. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх виконання; ФК2. Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної оцінки точності та вибору технологій проектування і виконання прикладних професійних завдань. ЗН1. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та теоретико-прикладних засад принаймні в одній з областей геодезії та землеустрою: геодезія; картографія; землеустрій та кадастр;оцінка землі та нерухомого майна; геоінформаційні системи і технології; фотограмметрія та дистанційне зондування. УМ1. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. УМ4. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері геодезії та землеустрою.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: Філософія і методологія науки. Супутні: Сучасні технології створення картографічної продукції
Короткий зміст навчальної програми: Виникнення і розвиток кадастрової діяльності. Кадастрові системи в світі. Кодування та класифікація інформації в кадастрі. Вивчення дисципліни необхідне аспірантам, які претендують на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Однією з найактуальніших проблем ринкових перетворень в Україні є створення єдиної кадастрово-реєстраційної системи, основними функціями якої будуть реєстрація земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та прав на них, сприяння розвитку і прозорості ринку землі, створенню його інформаційної інфраструктури, запровадженню іпотеки земельних ділянок, підвищенню ефективності та об'єктивності оподаткування, створенню привабливих умов для інвестицій і забезпечення їх захисту.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольні роботи (40%); • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Кадастр територій: навч. посібник / І. Перович, В. Сай. – Львів: Видав¬ництво Львівської політехніки, 2012. – 264 с. 2. Класифікація кадастрових систем Європи за правовими сім’ями. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18846/1/27-118-122.pdf. 3. Кадастрові системи, як ефективний механізм державного управління. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/inek/2013_3/65.pdf. 4. Cadastral information system - A resource for the e.u. policies - Overview On The Cadastral Systems Of The E.U. Member States // Permanent Comittee On Cadastre In The European Union. Режим доступу - http: // www.eurocadastre.org / pdf / Cadastral%20systems_III_2009.pdf - назва з екрану. 5. Land Administration and information – GLTN www.gltri.net/index. Заг. з екрану. 6. Land Administration for sustainable Development / Jan Williamson, Stig Enemark, Jude Wallace, Abbas Rajabifard. – New York. Esri Press. – 2010. – 487 p. 7. Lemmen C.,.Oosterom P. The land Administration Do-main Model Standard. International FJG workshop on the Land Administration Domain Model 24-25 September 2013, Kuala Lumpur, Malaysia p. 1-20. 8. United State Departement of the Interior, Bureau of Land Management, Cadastral Survey. Specification for Descriptions of Land: For use in Land Ordess, executive ordess, proclamations, Federal register documents and Land description databases. Електронний ресурс.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).