Фармацевтична біохімія

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 8.226.00.O.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Марінцова Наталія Геннадіївна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. • Виокремити основні підходи до планування роботи з синтезу та виділення органічних речовин, основні методи конструювання органічних молекул, основи ретросинтетичного аналізу; пояснити концепцію забезпечення якості лікарських засобів. • Планувати і проводити функціоналізацію органічних сполук та використовувати особливі методи в препаративній органічній хімії (одержання і перетворення функціональних груп; особливі методи синтезу: методи введення захисних груп, електрохімічні методи претворення органічних сполук, звукохімічні реакції, хемо-, та регіо- стереоселективні реакції, краун-ефіри в органічному синтезі, синтез аналогів природних сполук, біологічно активних речовин); застосовувати знання сучасних фізико-хімічних методів дослідження органічних сполук для ідентифікації синтезованих субстанцій; дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при виконанні експериментів; розуміти зміст понять «фармацевтичні технології» та «медичні технології».
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Методи тонкого органічного синтезу кореквізити: • Оцінка якості медичних та фармацевтичних технологій (якість ЛЗ, якість лікування) • Використання лікарських засобів у клінічній практиці (поглиблене вивчення фармакотерапії)
Короткий зміст навчальної програми: Зв'язок фізико-хімічних властивостей біологічно активних сполук з їх фармакологічною активністю. Взаємодія лікарський засіб – рецептор. Система передачі рецепторного сигналу та вторинні посередники. Метаболізм біологічно активних речовин. Метаболічні шляхи і місця метаболічних перетворень ксенобіотиків. Транспорт лікарських засобів через мембрани. Зв’язок структури і ступеня метаболізму лікарських речовин. Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі. Основні реакції перетворення лікарських речовин. Фактори, які впливають на метаболізм лікарських засобів. Біологічні дослідження нових сполук. Етапи створення лікарських сполук. Кількісні співвідношення структура – активність. Регресійні моделі біологічної активності органічних молекул. Статистичні методи класифікації молекул за їх біологічною активністю.
Рекомендована література: 1. Н.Г.Марінцова Н.Г., С.В. Половкович, В.П.Новіков. Біологічна хімія. –Л.:НУ»Львівська політехніка», 2013. -336 с. 2. В.Д. Орлов, В.В. Липсон, В.В. Иванов. Медицинская химия. – Харьков, «Фолио», 2005. – 461 с. 3. Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В.Родуэлл. Биохимия человека в 2-х томах. – Москва, «Мир» 4. С. Ангельські, М.Г. Домінічак, З. Якубовскі. Клінічна біохімія. – Сопот, «Персей», 2000. – 451 с.
Методи і критерії оцінювання: • письмово-усний контроль та захист практичних робіт – 20 балів. • підсумковий контроль - 80 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма .