Методи фармакогностичного аналізу та контролю якості лікарської рослинної сировини

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 8.226.00.O.11
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Губицька Ірина Іванівна, доц.Стадницька Наталія Євгенівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методи аналізу лікарської рослинної сировини: товарознавчий, макро- і мікроскопічний, фітохімічний, люмінесцентний, хроматографічний, біологічний; • знати основні методи і методики визначення різних класів біологічно активних речовин; • знати принципи роботи обладнання для проведення фізико-хімічних досліджень; • проводити аналіз лікарської рослинної сировини (товарознавчий, макро- і мікроскопічний, фітохімічний, люмінесцентний, хроматографічний, біологічний); • стандартизувати ЛРС та виготовляти з неї різні лікарські форми широкого спектру терапевтичної дії проводити їх контроль якості з метою оптимізації умов зберігання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Сучасні методи ідентифікації органічних сполук; • Фармацевтична біохімія; кореквізити: • Належні практики у фармації (належна виробнича практика, належна клінічна практика, належна лабораторна практика).
Короткий зміст навчальної програми: Сучасний стан досліджень лікарської рослинної сировини (ЛРС) та лікарських засобів на їх основі. Товарознавчий аналіз ЛРС. Макроскопічний аналіз ЛРС. Мікроскопічний аналіз ЛРС. Визначення числових показників ЛРС. Фітохімічне дослідження лікарської рослинної сировини, що застосовується для виробництва екстрактів. Дослідження якісного складу та виділення біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини. Визначення кількісного вмісту біологічно активних речовин у лікарській рослинній сировині. Новітні методи одержання субстанцій з рослинної сировини різного походження та розробка препаратів на їх основі. Асортимент препаратів на рослинній сировині на ринку України.
Рекомендована література: 1. Солодовниченко Н.М., Журавльов М.С., Ковальов В.М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати: Навч. посіб. з фармакогнозії з основами біохімії лікарських рослин для студ.вищих фарм. навч. закладів III-IV рівнів акред. (2-е вид.) - X.: Вид-во НФаУ; МТК- книга, 2003. -408 с. 2. Державна Фармакопея України : в 3 т. / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». - 2-е вид. -Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. -Т. 2. -724 с. 3. Чекман І.С. Клінічна фітотерапія. - K.: Видавництво A.C.K., 2003. – 552.
Методи і критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, поточні контрольні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання – 40 балів; • підсумковий контроль - 60 балів (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма.