Педагогічний практикум

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 8.226.00.O.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц., д-р. пед. наук Микитюк Оксана Михайлівна, д-з хім. наук, проф. Лубенець В.І Педагогічний практикум
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати сутність, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі; тенденції, особливості розвитку системи вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах; •· структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі; сучасні методи та форми навчання студентів; •· знати методи науково-педагогічних досліджень. •· вміти виокремити навчальну мету, провести структурування змісту лекцій, практично-семінарських , лабораторних занять; вміти сприяти розвитку інтересу, особистісного ставлення студентів до змісту навчального курсу; •·· вміти скласти навчальної програми з курсу; застосувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів ( інтерактивні методи, мозкову атаку, сюжетно-рольову гру, роботу в групах тощо); планувати структуру, зміст, процес організації лекції, практичного, семінарського, лабораторного заняття; організувати, саморегуляцію, невербальну поведінку у процесі спілкування зі студентами; · розв’язувати педагогічні конфліктимв у різноманітних ситуаціях;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Філософія і методологія науки • Професійна педагогіка кореквізити: •Психологія творчості і винахідництва
Короткий зміст навчальної програми: Педагогіка вищої школи:загальні основи та інноваційні процеси. Сучасна вища освіта. Глобальні процеси та проблематика конкурентоздатності випускників вищих навчальних закладів. Особливості трансформації світової системи вищої освіти. Методологічні основи педагогіки вищої школи. Освітнє середовище вищого навчального закладу. Дидактика вищої школи. Навчальний процес у вищому навчальному закладі. Основні форми навчання у вищій школі. Традиційні та інноваційні методи та засоби навчання у системі вищої освіти. Зміст та діагностика результатів навчання. Сутність та теоретичні основи виховання у вищій школі. Основи управління у вищій школі. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи.
Рекомендована література: Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11 – I7. 2. Вища освіта України: Стан та тенденції: Матер. до підсумкової колегії МОН України / За ред. В.Г. Кременя. – К., 2000. 14 3. Герасина Л.Н. Современная высшая школа в условиях реформирования образования. – Х.: Торсінг, 1993. 4. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. 5. Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття // Освіта України. – 2002. – 28 грудня. – № 102 – 103. 6. Огнев'юк В.О., Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти. – Ч. І. УІПКККО Міністерства освіти України. – К., 1996. 7. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – К.: ІНТЛ, 1995. 8. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.
Методи і критерії оцінювання: Оформлення робочого зошиту з тестовими і дидактичними завданнями, проведення науково-педагогічного дослідження, складання планів-конспекту лекції, семінарського, лабораторного заняття заняття - 40 балів; •підсумковий контроль - 60 балів (контрольний захід, залік): письмово-усна форма .