Оцінка якості медичних та фармацевтичних технологій ( якість ЛЗ, якість лікування)

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 8.226.00.M.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Професор Лубенець Віра Ільківна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі фармації, тонкого органічного синтезу, фармацевтичної біохімії, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів; • здатність обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері фармації; • вміти інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження; • здатність сформувати практичні навики з фізико-хімічних методів дослідження, які використовуються під час дослідження хімічних матеріалів. • здатність застосувати знання специфічних прийомів фізико-хімічних досліджень для ідентифікації органічних сполук речовин різних класів, в тому числі потенційних лікарських субстанцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Нормативне забезпечення реєстрації нових лікарських засобів, Сучасні методи ідентифікації органічних сполук Кореквізити Клініко-фармацевтичні основи створення лікарських засобів, Використання лікарських засобів у клінічній практиці
Короткий зміст навчальної програми: Методологія проведення клінічного дослідження ЛЗ відповідно окремих його фаз та згідно принципів належної клінічної практики; стосовно обов’язків сторін випробування при проведенні клінічних випробувань; матеріал щодо загальної методології та принципів вибору ліків для ефективної та безпечної фармакотерапії на основі даних систематичних оглядів та мета-аналізу; вивчення правил реєстрації, факторів ризику розвитку та клінічних проявів побічних реакцій ЛЗ та вивчення принципів оцінки ефективності та безпеки використання ЛЗ різних фармакологічних груп під час їх застосування в клініці на основі даних рандомізованих клінічних досліджень.
Рекомендована література: 1. Астахова А. В., Лепахин В.К. Неблагоприятные побочные реакции и контроль безопасности лекарств; Руководство по фармнадзору. – М, “Когито-Центр”, 2004. – 200с. 2. Клинические испытания лекарств / Под. ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. – 2-е изд., перераб. И доп. – К.: МОРИОН, 2006. – 456 с. 3. Настанова з клінічних досліджень. Лікарські засоби. Дослідження біодоступності та біоеквівалентності (Настанова 42-7.1:2005). – К.: Міністерство охорони здоров’я України, 2005. 4. Настанова з клінічних досліджень. Лікарські засоби. Належна клінічна практика. (Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.0: 2008). – К.: Міністерство охорони здоров’я України, 2009. 5. Современные проблемы биоэтики: учебное пособие / В. А. Мороз, В.В. Прописнова и др. – Харьков :Изд-во НФаУ, 2009.– 96 с.
Методи і критерії оцінювання: • поточний контроль: письмово-усного контролю та захисту практичних робіт – 30 балів; • підсумковий контроль - 70 балів ( контрольний захід, залік): письмово-усна форма.