Використання лікарських засобів у клінічній практиці ( поглиблене вивчення фармакотерапії)

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 8.226.00.M.21
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Проф. Лубенець Віра Ільківна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • зміст поняття «якість» у медицині та фармації; описати концепцію забезпечення якості ЛЗ; назвати основні показники якості медичних та фармацевтичних технологій; вказати фактори, що впливають на якість ЛЗ; описати принципи раціонального застосування ЛЗ; розуміти принципи забезпечення якості медичних технологій; сформулювати принципи оцінки якості медичних технологій. • визначати принципи пошуку нових ЛЗ та наукові підходи до їх створення; описати систему експертизи нових ЛЗ; вказати джерела інформації про ЛЗ; описати принципи виведення на фармацевтичних ринок та використання нових ЛЗ; формулювати завдання наукових досліджень у галузі створення нових ЛЗ; опрацьовувати схему фармакологічного експерименту з урахуванням етичних, деонтологічних аспектів, основних показників інформаційної безпеки; здійснювати пошук та проводити аналітичну роботу з інформацією стосовно створення та використання ЛЗ;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фармацевтична біохімія Нормативне забезпечення реєстрації нових ЛЗ Кореквізити Клініко-фармацевтичні основи створення лікарських засобів (принципи пошуку нових ЛЗ, дослідження нових ЛЗ, впровадження у лікувальну практику ЛЗ) Оцінка якості медичних та фармацевтичних технологій (якість ЛЗ, якість лікування)
Короткий зміст навчальної програми: Клініко-фармацевтичні та клініко-фармакологічні принципи вибору ЛЗ для раціональної фармакотерапії. Етико-деонтологічні та біоетичні проблеми використання ЛЗ. Система захисту прав пацієнта, лікаря, середнього медичного працівника, клінічного провізора, провізора. Інформована згода пацієнта на медичне та фармацевтичне втручання. Сучасні принципи проведення клінічних досліджень. Оцінка біодоступності та біоеквівалентності ЛЗ, роль у раціональному застосуванні ліків. Роль доказової медицини та фармації у раціональному використанні ЛЗ. Раціональне використання ЛЗ у рамках впровадження формулярної системи. Фармакоепідеміологія та фармакоекономіка як основа раціонального використання ЛЗ. Принципи раціонального застосування лікарських засобів у хворих різних вікових категорій. Клініко-фармацевтичні аспекти вибору та раціонального застосування ЛЗ у хворих зі шкідливими звичками. Клініко-фармацевтичні аспекти лікування больового синдрому різної етіології.
Рекомендована література: 1. Аткинсон А.Дж. Принципы клинической фармакологии. Перевод с англ. / под ред. Сухих Г.Т. М.: Изд. «Практическая медицина», 2013. - 530 с. 2. Зборовский А.Б., Тюренков И.Н., Белоусов Ю.Б. Неблагоприятные побочные эфффекты лекарственных средств. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 656 с. 3. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике. Мастер-класс: учебник / В.И. Петров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. 4. Клиническая фармакология: учебник / под ред. О.Я. Бабака, А.Н. Беловола, И.С. Чекмана. – Киев : ВСИ «Медицина», 2012. – 728 с. 5. Клінічна фармакологія: підруч. для студ. внз: в 2 т. / С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва та ін.; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. – 348 с.
Методи і критерії оцінювання: • поточний контроль: письмово-усного контролю та захисту практичних робіт – 30 балів; • підсумковий контроль - 70 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма.