Методи і методологія досліджень у соціальній роботі

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.е.н., доцент, Шаповалова Тетяна Вікторівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Розуміння різноманіття постмодерних підходів для забезпечення інтеграції теорії та практики і створення інноваційних соціальних послуг. 2. Орієнтуватись у питаннях міжнародного досвіду соціальної роботи, соціальної політики й використовувати цих знань у теоретичному обґрунтуванні та практичному запровадженні інноваційних закордонних практик у вітчизняну соціальну роботу. 3. Знання ресурсів, включно з тими, що базуються на ІКТ, доступних для дослідження в спеціальній ділянці соціальної роботи, соціальної сфери та суміжних областях. 4. Індивідуальне дослідження – здатність планувати та на основі дослідження робити внесок до соціальних і гуманітарних знань, представляючи результати наукового пошуку до друку в наукових журналах і виданнях, збірниках матеріалів конференцій. 5. Організовувати дискусії у формі наукових семінарів, наукових зустрічей та громадських ініціатив (соціально-орієнтовані робочі зустрічі), використовуючи інформаційні технології для менеджменту базами даних, запису та презентації матеріалу. 6. Ініціювати інноваційні комплексні проекти, здійснювати лідерство, демонструвати повну автономність під час їх реалізації та нести соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні навчальні дисципліни Філософія та методологія науки
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає вивчення аспірантами питань, пов’язаних із розумінням ролі науки, як виду людської діяльності, а саме вибору шляху в науку та галузь науки соціальної роботи. Отримання наукових знань, що ґрунтується на системі підходів, принципів, закономірностей, які забезпечені сукупністю методів дослідження. Розуміння того, що дослідження, що здійснюються у соціальній роботі, зазвичай мають практичну спрямованість, вони мають бути зорієнтовані на вивчення емпіричних питань із подальшою розробкою конструктивних пропозицій щодо розв’язання проблем. Послідовне використання наукових методів дасть можливість аспіранту не тільки пояснити сутність та ефективність практичних дій, а й виявити проблеми, що виникають у процесі прийняття рішень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль 100 балів
Рекомендована література: 1. Конверський, А.Є. (Ed.). (2010). Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. Київ: Центр учбової літератури. 2. Зацерковний, В. І., Тішаєв І. В.,& В. К. Демидов. (2017), Методологія наукових досліджень: навчальний посібник. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 3. Вербець, В.В.(2006). Методологія та методика соціологічних досліджень: Навчально-методичний посібник, друге видання доповнене і перероблене. Рівне: РДГУ, Інститут соціальних досліджень. 4. Важинський, С. Е., & Щербак, Т І. (2016). Методика та організація наукових досліджень : Навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка. 5. Астрелін, І. М., Концевой А. Л., & Концевой, С. А. (2017). Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Київ : НТУУ «КПІ». 6. Шейко, В.М., & Кушнаренко, Н.М.(2008). Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник, 6-те вид., перероблене і доповнене . Київ : Знання. 7. Букач, М.М. (Ed.), Попова, Т.С., & Клименюк Н.В. (2009). Основи наукових досліджень у соціальній роботі: Навчальний посібник. Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили. 8. Бірта, Г.О., & Бургу, Ю.Г. (2014). Методологія і організація наукових досліджень. – Київ: Центр учбової літератури. 9. Карпаш, О.М., & Райтер, П.М.(2014). Методологія наукових досліджень. Івано-франківськ: ІФНТУНГ. 10. Кисний, В.М. (2011).Організація наукових досліджень. Суми: Унівнрситетська книга. 11. Корягін, М.В., & Чік, М.Ю. (2014). Основи наукових досліджень. – Київ: Алерта. 12. Астрелін, І. М., Концевой А. Л., & Концевой, С. А.(2017). Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Київ : НТУУ «КПІ».
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).