Аналітичні та чисельні методи досліджень соціальних проблем

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: К.політ.н., асист. Яцишин У.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема, організації та проведення навчальних занять, застосування сучасних інформаційних технологій (робота з ВНС, Microsoft Teams, Zoom тощо). - Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного дослідження українською мовою. - Здатність демонструвати самостійність, своєчасність та спланованість у дослідженні, організовувати набуття теоретичних та практичних інструментів, скеровуючи зусилля і об’єднуючи результати різних досліджень та аналізів, представляючи остаточний результат до визначеного кінцевого терміну. фахових: - Здатність демонструвати предметну та сучасну базу знань в професійній та суміжних сферах, створювати й інтерпретувати нові знання, в тому числі на межі предметних галузей; - Здатність концептуалізації, проектування, застосування та оцінювання предметного проекту дослідження; креативності, абстрактного моделювання, обґрунтування та окреслення дослідницьких завдань для поповнення, трансформування, синтезування нових і складних ідеї, наукових знань у професійній та суміжних галузях; - Здатність демонструвати детальне розуміння великої кількості сучасних технік дослідження в соціальній роботі та застосовувати на практиці принципи спільного дослідження в соціальній роботі та інших соціальних та гуманітарних науках. програмні результати навчання: - Глибокі обґрунтовані знання основних дослідницьких парадигм, стратегій та процедур і сучасних парадигм та концепцій освіти, науки й соціальної роботи і їх імплементація у власне дослідження; - Розуміння концептуального значення принципів, методів, засобів здоров’єзбережувальної діяльності в науково-дослідній та практичній діяльності у соціальній роботі; - Здатність визначати, мати доступ, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, документів, текстів, результатів досліджень, а також безпосередньо клієнтів соціальної роботи (як найкращих знавців власної ситуації) для розгляду відповідних задач; - Аналіз наукових і науково-практичних джерел – здатність знаходити, відбирати, контекстуалізувати та інтерпретувати значні кількості матеріалу; - Здатність застосовувати дослідницькі парадигми, стратегії та процедури і сучасні парадигми освіти, науки, соціальної роботи та їх імплементація у власне дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Іноземна мова для академічних цілей, Ч.1 кореквізити: Дослідницький семінар в галузі соціології та соціальної роботи Методи і методологія досліджень у соціальній роботі Наукові дослідження за темою дисертаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття та види соціологічної інформації. Стратегії збору соціологічної інформації: специфіка та сфери застосування. Етичні аспекти збору, інтерпретації та поширення соціологічної інформації. Планування та організація соціологічного дослідження самостійно. Особливості співпраці з дослідницькими компаніями. Особливості організації та проведення опитування f2f та онлайн. Опитувальник як інструмент збору соціологічної інформації та маніпуляції громадською думкою. Опитування як комунікація. Ефект інтерв'юерів та способи його уникнення. Особливості роботи з документами та медіа інформацією. Особливості інтерпретації та представлення даних.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – виконання і захист індивідуальних завдань, тестовий контроль, фронтальне опитування (40%) • підсумковий контроль – контрольний захід (екзамен) письмове опитування (50%) і усне опитування за питаннями екзаменаційного білету (10%)
Рекомендована література: - Богдан, О. (2015). Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених. К.: Дух і Літера. - Горшков, М., Шерега, Ф. (2011) Прикладная социология: методология и методы М.: Институт социологии РАН. - Кількісні та якісні методи збору інформації у соціальних дослідженнях (2014) / Гілета О.П., Климанська Л.Д., Козак М.Я, Савчинський Р.О. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 167 с. - Левицький, Ч. (2015). Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, (2), 5-20. - Паніотто, В. (2017). Методи опитування. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія. - Рабочая книга социолога (2009). Под общ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». - Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С. (2010). Організація та методика соціологічних досліджень: Навчальний посібник. Миколаїв: ММІРЛ «Україна», Атол. - Denzin, N. K. (2017). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. Transaction publishers. - Gordon, L. (2019). Real research: Research methods sociology students can use. SAGE Publications.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).